Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Acute zorgCijfers & ContextGebruik acute zorg

Cijfers & Context

Jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen SEH-behandelingen

Regionaal & Internationaal

Hoogste aantal A1-inzetten in Amsterdam/Waterland

Kosten

Nog niet uitgewerkt

Zorgprestaties

Nog niet uitgewerkt

Gebruik huisartsenpost

Ruim 4,3 miljoen contacten tussen patiënten en HAP's

In 2019 zijn er in totaal ruim 4,3 miljoen verrichtingen gedeclareerd door alle HAP's. Ongeveer 17,8% van de inwoners in de verzorgingsgebieden van de huisartsenposten heeft één of meerdere keren per jaar contact met de HAP (InEen, 2020). Een HAP kan verschillende verrichtingen declareren: consulten, visites en telefonische consulten. Het merendeel van de contacten is een consult op de HAP (ruim 2,1 miljoen) of een telefonisch consult (ruim 1,8 miljoen). De verhoudingen tussen de verrichtingentypes worden deels beïnvloed door het beleid van de huisartsenposten als bijvoorbeeld samenwerking met een spoedeisende hulp of afspraken met de ambulancedienst, maar ook door externe omstandigheden als kenmerken van de zorgvraag en geografische gebiedskenmerken (InEen, 2017).

De cijfers van het aantal contacten per 1.000 inwoners afkomstig van de vereniging van eerstelijnsorganisaties InEen komen overeen met die uit de registratie van huisartsenposten door Nivel Zorgregistraties eerstelijn.

Meeste contacten overdag in het weekend

Op de HAP is het het drukst in het begin van de avond doordeweeks en ’s morgens in het weekend. Doordeweeks tussen 18:00 en 19:59 uur vindt 12,3% van alle contacten gedurende een week plaats, in het weekend tussen 10:00 en 11:59 uur 10,1%. Hier tegenover staat een percentage van 0,85 tussen 04:00 en 05:59 in het weekend ( Nivel Zorgregistraties eerste lijn). De HAP is alleen geopend tijdens ANW-uren. 

Datum publicatie

16-03-2021

Bronnen en literatuur

Bronnen

 1. Nivel Zorgregistraties eerste lijn, Nivel Zorgregistraties. zorggegevens.nl

Literatuur

 1. InEen. Benchmark huisartsenposten 2019. Utrecht: InEen; 2020. Bron
 2. InEen. Benchmarkbulletin huisartsenposten 2016. Utrecht: Ineen; 2017. Bron

Gebruik huisartsenpost naar leeftijd en geslacht

Vooral jonge kinderen en ouderen maken gebruik van de HAP

Vooral jonge kinderen en ouderen maken gebruik van de HAP. Relatief gezien zijn de meeste consulten op de huisartsenpost voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, en de meeste visites voor ouderen vanaf 85 jaar. Telefonische consulten vinden relatief gezien vooral plaats voor jonge kinderen en ouderen (Ramerman et al., 2020).

Vooral ouders met jonge kinderen ongerust

Uit onderzoek waarin nader is ingezoomd op frequente bezoekers (3 tot 25 keer per jaar) met laagurgente problemen, blijkt dat ouders met jonge kinderen de belangrijkste groep vormen (Giesen et al., 2010). Ouders zijn in veel gevallen extra voorzichtig met kinderen en nemen daarom relatief snel contact op met de HAP. Bovendien kunnen jonge kinderen niet precies aangeven wat er aan de hand is, waardoor ouders sneller onzeker en ongerust worden. Ook mensen met een chronische ziekte of een belaste voorgeschiedenis nemen vaker bij laagurgente problemen contact op met de HAP. Zij zijn snel ongerust en angstig, en hebben behoefte aan geruststelling en duidelijkheid over wat er aan de hand is.

Meer vrouwen dan mannen op de huisartsenpost

Vrouwen (270 per 1.000 vrouwen) maken vaker gebruik van de HAP dan mannen (234 per 1.000 mannen) (Ramerman et al., 2020). Dit verschil is het grootst bij telefonische consulten. Deze aantallen zijn niet gecorrigeerd voor leeftijd, dus dit verschil kan deels verklaard worden door de gemiddeld oudere leeftijd van vrouwen in Nederland. 

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Ramerman L, Rijpkema C, Verheij R. Zorg op de huisartsenpost; Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Utrecht: NIVEL; 2020. GoogleScholar
 2. Giesen P, Stam D, Wensing M. Frequente bezoekers huisartsenpost vertellen over hun motieven "Je wilt de zekerheid dat het goed zit". Medisch Contact. 2010;65(37):1863-1865. Bron

Gebruik huisartsenpost naar orgaanstelsel

Gemiddeld aantal contacten met HAP 2019

Naar ICPC-code, als percentage van het totaal aantal deelcontacten
Hap contacten naar orgaanstelsel2019
Bewegingsapparaat42,5
Huid/onderhuids33,3
Algemeen33,3
Maagdarm31,6
Ademhalingsorganen29
Urinewegen13,5
Hartvaat10,4
Zenuwstelsel9,5
Oog9,1
Oor8,9
Psychische problemen8,6
Endocrien4
Geslachtsorganen vrouw2,2
Geslachtsorganen man1,5
Zwangerschap1,3
Bloed1
Sociale problemen0,8
Onbekend8,8

Deelcontact: één contact kan één of meerdere deelcontacten omvatten. Een deelcontact heeft betrekking op één gezondheidsprobleem binnen één contact. Indien een patiënt in een contact meerdere gezondheidsproblemen aan de orde stelt, bestaat dit contact uit evenveel deelcontacten.

Klachten aan bewegingsapparaat vaakst reden voor contact met  HAP 

Klachten waarvoor het vaakst contact is met de HAP (inclusief telefonische consulten) zijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat. Daarnaast is er vaak contact met de HAP vanwege symptomen en aandoeningen van de huid en onderhuids bindweefel, algemene klachten en symptomen en aandoeningen van het maagdarmkanaal en ademhalingsorganen (Ramerman et al., 2020).

Meer lichamelijke letsels op HAP als deze vlak voor SEH ligt

De aard van de klachten is afhankelijk van de ligging van de HAP ten opzichte van de SEH en de wijze waarop de samenwerking met de SEH is vormgegeven; als de HAP vlak voor de SEH is gesitueerd, worden de huisartsen vaker voor lichamelijke letsels geconsulteerd (van Uden et al., 2003).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

16-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Ramerman L, Rijpkema C, Verheij R. Zorg op de huisartsenpost; Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Utrecht: NIVEL; 2020. GoogleScholar
 2. van Uden CJT, van Dongen AWM, Guldemond-Hecker Y, Fiolet JFBM, Winkens RAG, Crebolder HFJM. Poortwachter hersteld. Eerst naar de huisarts, dan naar de Spoedeisende Hulp. Medisch Contact. 2003;58(39): 1482-1485. Bron

Gezondheidsproblemen op de huisartsenpost

Top-5 van meest voorkomende ICPC-diagnosen op de HAP 2019

Consulten Percentage
S18-Scheurwond/snijwond 7,6
D06-Andere gelokaliseerde buikpijn 3,8
R74-Acute infectie bovenste luchtwegen 3,7
U71-Cystitis/urineweginfectie 3,1
A03-Koorts  2,8

 

Telefonische consulten Percentage
A13-Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel 4,2
A03-Koorts 3,8
U71-Cystitis/urineweginfectie 2,7
T90-Diabetes mellitus 2,1
L04-Borstkas symptomen/klachten 2,1
H01-Oorpijn 1,9
D06-Andere gelokaliseerde buikpijn 1,9

 

Visites Percentage
A96-Dood/overlijden 9,6
R81-Pneumonie 5,3
R02-Dyspnoe/benauwdheid (luchtwegen) 3,6
R95-Emfyseem/COPD 3,2
U71-Cystitis/urineweginfectie 3,2

Scheur- en snijwond meest gestelde diagnose bij consulten

Mensen die voor een consult naar de huisartsenpost gaan, doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties van de bovenste luchtwegen. De meest voorkomende gezondheidsproblemen die met een telefonisch consult afgehandeld worden zijn bezorgdheid over de (bij-)werking van een geneesmiddel, koorts, en urineweginfecties. Tijdens huisvisites hebben zorgverleners van de huisartsenpost vooral te maken met overlijden, longontsteking en benauwdheid. Per contact kunnen er meerdere ICPC-codes geregistreerd worden. De diagnosen in de tabel geven voor een deel de door patiënten gepresenteerde klachten weer en niet altijd de definitieve diagnosen, omdat soms nog nader onderzoek nodig is (bijvoorbeeld radiologisch onderzoek). In die gevallen is op het moment van registratie in het medisch dossier de uitslag van dergelijk onderzoek nog niet bekend bij de dienstdoende huisarts, zodat deze de klacht registreert en nog niet de definitieve diagnose.

Frequentie diagnose hangt af van type consult

De frequentie waarmee een bepaalde diagnose wordt gesteld, hangt samen met het type contact. De doktersassistente of huisarts handelen onder andere koorts, bezorgdheid over (bij)werkingen van geneesmiddelen en urineweginfecties vaak telefonisch af. Bij een consult op de HAP worden vaak scheur- of snijwonden, acute infecties van de bovenste luchtwegen en urineweginfecties gezien, en bij een visite gaat het vaak om het vaststellen van overlijden of om klachten vanwege longontsteking en benauwdheid (Zwaanswijk, 2014).

Meer informatie

Experts en redactie

Datum publicatie

16-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Zwaanswijk M. Zorg op de huisartsenpost - aantal contacten naar ICPC-hoofdstuk.; 2014. Bron

Urgentie op de huisartsenpost

Meeste hulpvragen op de HAP zijn dringend

De meeste hulpvragen die gepresenteerd worden op de huisartsenpost krijgen de urgentie U3 (dringend). Hierna komen hulpvragen in de urgentiecategorie U5 (advies) het meest voor. De urgentie van hulpvragen varieert sterk per type contact. Hulpvragen die worden geclassificeerd als U3 (dringend) leiden het vaakst tot een consult en hulpvragen met de urgentiecategorie U5 (advies) worden het vaakst telefonisch afgehandeld. Hulpvragen met de urgentie U2 (spoed) of U3 (dringend) leiden het vaakst tot een visite (Ramerman et al., 2020).

Reden voor contact bij niet-urgente problemen vaak wel begrijpelijk

Dat een hulpvraag medisch gezien 'niet urgent' is, wil overigens niet zeggen dat deze ‘niet terecht’ is. Er is waarschijnlijk een grote groep patiënten die om volkomen invoelbare redenen van ongerustheid, ervaren last of gebrek aan kennis over de klacht niet wil wachten. Het behoort tot de taken van een huisartsenpost om vragen te beantwoorden van mensen die niet kunnen wachten tot zij in de eigen huisartsenpraktijk terecht kunnen (van der Werf, 2005). Uitleg geven, geruststellen en zelfzorg adviseren zijn belangrijke taken.

Experts en redactie

Datum publicatie

16-03-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Ramerman L, Rijpkema C, Verheij R. Zorg op de huisartsenpost; Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Utrecht: NIVEL; 2020. GoogleScholar

Gebruik SEH

Aantal SEH-bezoeken 2020

Op basis van een steekproef van 14 SEH's
Naar reden bezoekAantalAantal per 1000 inwonersPercentage
Ziekte of aandoening1040000600060
Lichamelijk letsel of vergiftiging567000330033
Controle661003804
Overig/onbekend514003003
Totaal 17200009900100
 • Aantallen per 1.000 inwoners en percentage zichtbaar in tabelweergave

In 2020 ongeveer 1,7 miljoen SEH-behandelingen

Op basis van het Letsel Informatie Systeem (LIS) heeft VeiligheidNL berekend dat in 2020 ongeveer 1,7 miljoen keer een afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) is bezocht. Volgens de definitie in LIS kan bij een patiënt tijdens een SEH-bezoek aan meerdere gezondheidsproblemen aandacht worden besteed. Een patiënt met zowel oogletsel als knieletsel (vanwege hetzelfde ongeval) telt dus maar één keer mee. Het aantal van 1,7 miljoen SEH-bezoeken komt overeen met 99 behandelingen per 1.000 personen. In 2020 is deze schatting is gebaseerd op registratie door 14 SEH’s. Alle 14 SEH’s registreren in LIS gedetailleerde informatie over acute lichamelijke letsels. 13 registreren hierin ook bezoeken vanwege een acute ziekte of aandoening, waarvan 9 onderscheid maken naar diagnosegroep.

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie

 

Datum publicatie

22-12-2021

Gebruik SEH naar leeftijd en geslacht

SEH-bezoeken 2020

LeeftijdMannenVrouwenTotaalMannen (absoluut)Vrouwen (absoluut)Totaal (absoluut)
0-41108598491003570084800
5-9645560298002460054400
10-14786471380002980067800
15-19796974425003550078000
20-24717070393003770077000
25-29667068381003910077200
30-34646363354003420069600
35-39646263335003230065800
40-44686265345003180066300
45-49736569429003880081700
50-548479815400050300104000
55-599989946220055400118000
60-641201001106650058600125000
65-691401201306960060400130000
70-741801501608250069900152000
75-792401902107060065300136000
80-843002402605600058800115000
85-89340280310327004560078300
90+400290320146002670041400
 • Absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave

Ouderen vaker op de SEH

Het aantal SEH-bezoeken per 1.000 personen is het hoogst voor de groep vanaf 55 jaar en ouder. Ouderen van 90 jaar en ouder komen het vaakst op de SEH, 320 bezoeken per 1.000 ouderen van 90 jaar en ouder. Als we per 10-jaarsklasse kijken welke groep absoluut gezien het vaakst de SEH bezoekt, dan is dat de groep 70- tot en met 79-jarigen, gevolgd door de groep 60- tot en met 69-jarigen, met respectievelijk 288.000 en 255.000 bezoeken. Dat komt neer op respectievelijk 17% en 15% van alle SEH-bezoeken in 2020. Ook hele jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar komen relatief vaak op de SEH. Het aantal mannen dat de SEH-bezoekt is, met uitzondering van de leeftijdsklasse 25 tot en met 29 jaar, in alle leeftijdklassen hoger dan het aantal vrouwen.

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie

Gebruik SEH naar diagnose

SEH-bezoeken per diagnosegroep 2020

Reden bezoekPercentageAantal
Lichamelijk letsel of vergiftiging33567.000
Hart- en vaatziekten9149.000
Symp. En onvolledig omschr.6106.000
Zktn maag- en darmstelsel586.600
Zktn ademhalingswegen467.300
Zktn urinewegen231.300
Infectieuze en parasitaire zktn123.800
Zktn van het zenuwstelsel121.600
Neoplasma113.100
Zktn van huid en subcutis17.600
Zktn v. bloed en immuunsysteem16.900
Zktn v. spieren, bot, bindweefsel15.500
Endocr., voedings- en stof.zktn 15.200
Complicaties rond zwangerschap 14.300
Zktn v.h. oor11.700
Psychische stoornissen11.500
Zktn v.h. oog11.100
Congenitale afwijkingen1300
Aand. ontstaan in perinatale per. 1200
Ziekte overig/onbekend29505.000
Controle466.100
Overig/onbekend351.400

Bron: Letsel Informatie Systeem

 • Ziekte overige/onbekend: inclusief aangeboren afwijkingen
 • Zie voor informatie over de diagnosegroep symptomen: Bronverantwoording

Meeste SEH-bezoeken vanwege lichamelijke letsels of vergiftigingen

Bij uitsplitsing van SEH-bezoeken (1,7 miljoen) naar belangrijkste diagnosegroep blijkt dat mensen het vaakst naar de SEH gaan vanwege acute lichamelijke letsels of vergiftigingen (567.000 behandelingen). Diagnosegroepen die ook vaak aanleiding zijn tot SEH-bezoek, zijn hart- en vaatziekten, ziekten van het maag-darmkanaal en ziekten van ademhalingswegen. De groep ‘ziekte overige/onbekend’ wordt vooral gevormd door niet-letsels, geregistreerd door twee grote ziekenhuizen die in de aangeleverde gegevens geen verder onderscheid maakten naar ziekte of aandoening (AMC en VUmc).

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie

 • Onderwerp: Letsels
 • Nevenstaande figuur geeft een goed inzicht in de problematiek waarmee een SEH wordt geconfronteerd, maar geeft geen volledig beeld van alle acute gezondheidsproblemen die in algemene en psychiatrische ziekenhuizen wordt opgevangen. Zie voor meer informatie de Bronverantwoording.

Gebruik SEH naar tijdstip

SEH-bezoeken naar tijdstip 2020

TijdstipDoor de weeksWeekendTotaal
00:00-01:5934.50020.00054.500
02:00-03:5921.80013.80035.700
04:00-05:5917.70010.20027.800
06:00-07:5922.80010.50033.200
08:00-09:5987.20033.200120.000
10:00-11:59184.00060.600245.000
12:00-13:59179.00064.100244.000
14:00-15:59190.00064.400254.000
16:00-17:59209.00058.100268.000
18:00-19:59116.00050.500167.000
20:00-21:5999.20045.200144.000
22:00-23:5972.50032.700105.000
Onbekend17.8006.90024.600
 • Doordeweeksedag is exclusief feestdagen
 • Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede kerstdag 

Meeste SEH-behandelingen overdag en doordeweeks

Op de SEH is het aantal behandelingen overdag het hoogst. Ongeveer 56% van de behandelingen worden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 08:00 en 19:59 uur.  Ongeveer 73% van de behandelingen vindt door de week plaats. Tegenover bijna 27% in de weekenden en op feestdagen.

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie

Datum publicatie

22-12-2021

Gebruik ambulancezorg

Bijna 1,3 miljoen ambulance-inzetten

In 2020  is in Nederland ruim 1.299.600 keer een ambulance ingezet. Dat is bijna 75 ambulance-inzetten per 1.000 inwoners (AZN, 2021). Het aantal ambulance-ritten is in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de COVID-19 pandemie die in maart 2020 uitbrak.

Bijna 76% van ambulance-inzetten zijn spoedeisend

Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende (A1 en A2-inzetten) en planbare (B-inzetten) ambulancezorg. Dit onderscheid heeft vooral betrekking op de mate van urgentie waarmee een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd. Bijna 76% van de ambulancezorg was een spoedeisende inzet (AZN, 2021).

 


Datum publicatie

19-11-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. AZN. Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020. Zwolle: Ambulancezorg Nederland; 2021. Bron
 2. AZN. Ambulances in-zicht 2015. Zwolle: Ambulancezorg Nederland; 2016. Bron

Gebruik ambulancezorg naar leeftijd en geslacht

Leeftijdsverdeling van patiënten behandeld ambulanceteam 2020

Leeftijdscategorie

Patiënten behandeld door het ambulanceteam (%)

Bevolking in Nederland (%)

Pasgeborenen (<30 dagen) of Zuigelingen (1 maand tot 1 jaar)

1,2

1

Kinderen (1 - 15 jaar)

3,2

15,8

Volwassenen (16-74 jaar)

56,6

74,8

Ouderen (75 jaar en ouder)

39,2

8,4

Behandelde patiënten relatief oud

De patiënten die behandeld worden door het ambulanceteam, zijn relatief oud. Het aandeel pasgeborenen en kinderen waarvoor de ambulance wordt ingezet, is gering. Hierbij is ook het besteld vervoer meegeteld (AZN, 2021). 

Meer mannen dan vrouwen behandeld door ambulancezorg

In 2020 werden meer mannen (48,5%) dan vrouwen (45,9%) behandeld door het ambulanceteam (5,5% is onbekend). Dit is inclusief B-inzetten.

Experts en redactie

Datum publicatie

19-11-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. AZN. Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020. Zwolle: Ambulancezorg Nederland; 2021. Bron

Gebruik ambulancezorg naar specialisme

Werkdiagnosen gemaakt door het ambulancepersoneel 2020

Zowel spoedeisende ambulancezorg (A1- en A2-inzetten) als besteld vervoer (B-inzetten)
Werkdiagnose en specialismePercentageVoorbeelden van frequent geziene problemen
Interne geneeskunde19Pijn in de buik, vergiftiging, uitdroging, diabetes, allergie, complicaties bij kanker
Cardiologie17Pijn op de borst, reanimatie, hartritmestoornis
Traumalogie/heelkunde15Verwonding, verbranding, fracturen
Neurologie10Epilepsie, beroerte, hersenvliesontsteking, aandoeningen van ruggenmerg, duizeligheid, rugpijn
Longziekten6Respiratoire insufficiëntie, COPD, longontsteking, longbloeding, longembolie, inademing van schadelijke stoffen of rook
Psychiatrie4Gedragsstoornissen
Pediatrie / kinderarts1Kinderen
Gynaecologie / obstetrie1Complicaties tijdens zwangerschap of tijdens of vlak na de bevalling
Overig en onbekend27Andere werkdiagnosen, niet mogelijk om een diagnose te stellen, overleden patiënten
 • In de tabelweergave worden per werkdiagnose voorbeelden van frequent geziene problemen getoond.
 • Pediatrie/kinderarts en psychiatrie zijn voor het eerst uitgevraagd voor het jaar 2019.

Diagnoses op het gebied van interne geneeskunde en traumatologie komen het vaakst voor

De meest voorkomende werkdiagnosen die gesteld worden door het ambulancepersoneel, zijn diagnosen op het gebied van interne geneeskunde (19%) en cardiologie (17%). Daarnaast komen diagnosen op het gebied van traumalogie /heelkunde  (15%) meer voor. Meer dan een kwart van de gezondheidsproblemen zijn door het ambulancepersoneel ingedeeld in de groep ‘overig’ (27%). Hierbij kan worden gedacht aan patiënten die met spoed naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst en patiënten waarbij het niet goed mogelijk is ter plaatse een werkdiagnose te stellen (AZN, 2021).

Datum publicatie

19-11-2021

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. AZN. Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020. Zwolle: Ambulancezorg Nederland; 2021. Bron

Gebruik Mobiel Medisch Team

MMT-oproepen 2013

Soort inzet

2013

Aantal MMT-oproepen

7.570

 

 

Waarvan inzetten met helikopter

       5.753

Waarvan inzetten met bus

       1.817

Ruim 7.500 MMT-oproepen

In 2013 is in Nederland 7.570 keer een Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet in aanvulling op de reguliere ambulancezorg. Bij ongeveer 76% van de oproepen ging het om helikopterinzetten. Echter niet bij elke inzet is de plaats van het incident bereikt en hulp verleend. Sommige oproepen zijn op de grond of in de lucht gecanceld. Veel voorkomende redenen voor annulering zijn dat de patiënt stabiel wordt bevonden door het ambulancepersoneel, dat de patiënt is overleden, dat de inzet van MMT niet (meer) nodig is en dat de weersomstandigheden te slecht zijn. 

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Acute zorg

  Beleving zorgvrager staat centraal bij acute zorg

  Onder acute zorg wordt binnen VZinfo verstaan: 'Alle zorg die niet kan wachten tot de eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de huisarts of hulpverlener te raadplegen'. Deze definitie wordt gehanteerd in het Nederlandse Triage Systeem (Drijver & Jochems, 2006) en is oorspronkelijk opgesteld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF, 2006). Het ministerie van VWS sluit bij deze definitie aan: ‘een door de zorgvrager en/of zorgverlener ervaren onvoorziene en onmiddellijke behoefte aan diagnostiek en behandeling’ (VWS, 2008). De beleving van de zorgvrager staat in deze definities centraal. Een persoon zal bij grote kans op overlijden of irreversibele gezondheidsschade zeker behoefte hebben aan acute zorg, maar ook bij hevige pijn, ernstig ongemak of ongerustheid kan een persoon dat hebben. Volgens deze definitie kan acute zorg ook bestaan uit alleen een telefonisch advies of een geruststelling.

  Begrip acute zorg hangt af van perspectief

  De definities hangen af van onder andere het gehanteerde perspectief, maar soms ook van de beroepsgroep die de definitie hanteert. Zo wordt acute zorg ook beschreven als ‘zorg in situaties waarin zonder acuut ingrijpen gevaar is voor overlijden of irreversibele gezondheidsschade’. Dan gaat de acute zorg meer om leven en dood of om (zeer) ernstig letsel met kans op blijvende gezondheidsschade (Schrijvers, 2003 , van Blerck-Woerdman et al., 2008). Deze definitie is geformuleerd vanuit het perspectief van de zorgverlener na het beoordelen van de aanvankelijke zorgvraag. Volgens deze definitie valt de hulpverlening bij ernstig ongemak of ongerustheid van een persoon niet onder de acute zorg. In deze lijn behoort het overgrote deel van de huisartsenzorg, al dan niet verleend vanuit een huisartsenpost, ook niet tot de acute zorg. Een term die in de definities van acute zorg ook voorkomt, is dringende zorg (Van Baar et al., 2007). Dringende zorg wordt omschreven als urgente zorg waarvoor de zorgverlening wel een paar uur maar niet veel langer kan wachten.

  Onderscheid tussen acute zorg in individuele gevallen en bij grote ongevallen of rampen (GHOR)

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute zorg in individuele gevallen en in het geval van een groot ongeval of een ramp. In individuele gevallen is er sprake van reguliere acute zorg. De reguliere zorg wordt bij grote ongevallen, met meer dan vijf slachtoffers, en bij rampen opgeschaald naar de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De GHOR is gericht op rampenbeheersing, rampenbestrijding en de organisatie tijdens rampen en coördineert de inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen.

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Drijver R, Jochems P. Nederlands Triage Systeem: op weg naar eenduidige triage. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); 2006. Bron
  2. NPCF. Acute Zorg Uitgangspunten en kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief . Utrecht: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ; 2006. Bron
  3. VWS. Kamerstuk: Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg. Den Haag: VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2008. Bron
  4. Schrijvers AJP. Achtergrondstudie Acute zorg. RVZ, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ; 2003. Bron
  5. van Blerck-Woerdman A, Bosma H, Braat DDM, Carter ER, Groot WNJ, Mackenbach JP, et al. Achtergrondstudies Schaal en zorg. Den Haag: RVZ, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; 2008. Bron
 • Classificatie van de urgentie van de zorgvraag naar de richtlijnen van het Nederlands Triage Systeem

   

  Urgentie klasse

  Omschrijving

  Te verlenen actie

  U0 Reanimatie Uitval van ten minste één vitale functie (ademhaling, hartslag), wat betekent dat gereanimeerd moet worden.

  U1

  Levensbedreigend

  Onmiddellijk actie, de vitale functies zijn in gevaar of uitstel van behandeling leidt tot ernstige en onherstelbare schade van de gezondheid.

  U2

  Spoed

  Vitale functies zijn (nog) niet in gevaar, maar er is een reële kans dat de toestand snel verslechtert of dat uitstel van behandeling tot ernstige en onherstelbare schade van de gezondheid leidt. Zo vlug mogelijk actie.

  U3

  Dringend

  Niet te lang uitstel, binnen enkele uren om medische en/of humane redenen.

  U4

  Niet dringend

  Er is geen tijdsdruk om medische of andere gronden. Het moment en de plaats van de afspraak worden met de aanvrager/patiënt overeengekomen.

  U5

  Advies

  Een fysieke beoordeling kan wachten tot de volgende werkdag.

  Bron: Nederlandse Triage Standaard (NTS)

 • Basis SEH en acute verloskunde

  In de bereikbaarheidsanalyse wordt uitgegaan van ziekenhuizen die een basisniveau voor SEH’s aanbieden, zoals beschreven in het eindrapport van de Werkgroep Kwaliteitsindeling Spoedeisende Hulp. Om vast te stellen of een ziekenhuislocatie het basisniveau SEH heeft en/of de specialistische zorgfunctie acute verloskunde aanbiedt, is voor elke ziekenhuislocatie nagegaan of deze over een combinatie van kenmerken beschikt.

   

  Voor de basisniveau SEH zijn de volgende vier kenmerken gehanteerd:

  1. tijdens openingstijden van de SEH is 1) een gediplomeerde SEH-verpleegkundige aanwezig;
  2. een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van traumapatiënten aanwezig;
  3. een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van ernstig zieke kinderen aanwezig, en
  4. een SEH-arts (KNMG-geregistreerd), een arts-assistent (aios, anios) of medisch specialist op de SEH.

  Kenmerken acute verloskunde zijn de volgende kenmerken gehanteerd:

  1. acute verloskunde wordt 24/7 aangeboden;
  2. er is altijd een klinisch verloskundige of a(n)ios gynaecologie of gynaecoloog aanwezig, en
  3. een gynaecoloog, kinderarts, anesthesioloog, anesthesiemedewerker en OK-ruimte zijn allemaal binnen 30 minuten beschikbaar.
Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over acute zorg

  Bron

  Indicator in VZinfo

  Gepresenteerde populatie VZinfo

  Meer informatie

  Benchmark HAP Huisartsenposten en SEH's, Gebruik huisartsenposten N.v.t. InEen
  CBS Nabijheidsstatistiek Bereikbaarheid huisartsenposten N.v.t CBS StatLine
  Drive Time Matrix Reistijden  N.v.t. Geodan
  Landelijke Traumaregistratie Gebruik MMT Nederlandse bevolking Landelijk netwerk acute zorg
  Letsel Informatie Systeem Gebruik SEH Nederlandse bevolking VeiligheidNL,
  Representativiteit van de LIS steekproef
  Nivel Zorgregistraties Contacten huisartsenposten Nederlandse bevolking Nivel
  Sectorkompas ambulancezorg AZN Kengetallen ambulancezorg Ambulancezorg Nederland AZN
 • Steeds meer informatie beschikbaar over gebruik acute zorg

  De acute zorg was lange tijd een sector waarover relatief weinig informatie over het zorggebruik bekend was. Mogelijk had dat te maken met de spoedeisendheid van gezondheidsproblemen die zich daar voordoen, waardoor onderzoek en registratie erbij inschoot. Vanaf 2004 heeft een reeks van onderzoeken genaamd ‘meetweken spoedzorg’, uitgevoerd door het Julius Centrum, veel nieuwe informatie opgeleverd over het gebruik van acute zorg op huisartsenposten, afdelingen Spoedeisende hulp, ambulancediensten en andere zorginstellingen. In twee regio’s is recent nog gemeten. Ook de jaarlijkse sectorrapportages van Ambulancezorg Nederland (AZN), waarvan de eerste betrekking had op 2006, hebben een impuls aan de kennis gegeven. Informatie over huisartsenposten is toegenomen door de Brancherapporten van InEen (InEen, 2014) en Nivel Zorgregistraties Eerstelijn. Gegevens over SEH-bezoek kunnen betrokken worden van het DBC-Informatiesysteem (DIS). Hierin worden  zorgactiviteiten (verrichtingen) geregistreerd, waaronder ‘spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling’. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) is een bron die onder andere informatie biedt over de oorzaak van letsels van patiënten die een SEH bezoeken. Hieraan doet een steekproef van SEH’s in Nederland mee. De meeste SEH’s die aan LIS deelnemen, registreren ook niet-letsels.Vanaf 2012 vindt jaarlijks een landelijke meting plaats bij alle SEH's die 24 uur per dag en 7 dagen per week open zijn (Gaakeer et al., 2016; Gaakeer et al., 2014). Dit zijn gegevens over ondermeer aantallen patiënten en herkomst van patiënten. Gegevens specifiek op het gebied van trauma zijn vanaf 2007 beschikbaar gekomen door de Nederlandse Trauma Registratie.

  Patiënten met acute psychische problemen meestal direct naar crisisdienst van GGZ-instelling

  Soms hebben specialismen een eigen ingang in het ziekenhuis, en komen patiënten met acute gezondheidsproblemen niet eerst op de SEH. Dergelijke specialismen zijn bijvoorbeeld oogheelkunde, verloskunde en kindergeneeskunde. Patiënten met acute psychische problemen die zorg ontvangen, krijgen die zorg over het algemeen eerst van de huisarts, die eventueel de crisisdienst van een GGZ-instelling kan inschakelen. Als opname noodzakelijk is, worden dergelijk patiënten vervoerd naar een GGZ-instelling. Alleen als er ook nog acute lichamelijke problemen zijn, bijvoorbeeld bij auto-intoxicatie, zullen patiënten eerst nog vervoerd worden naar een SEH.  

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Letsel Informatie Systeem, LIS. zorggegevens.nl

  Literatuur

  1. InEen. Benchmarkbulletin Huisartsenposten 2013. Utrecht: InEen; 2014. Bron
  2. Gaakeer MI, van den Brand L, Gips E, van Lieshout JM, Huijsman R, Veugelers R, et al. Landelijke ontwikkelingen in de Nederlandse SEH’s; aantal en herkomst van patienten in de periode 2012-2015. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2016. Bron
  3. Gaakeer MI, van den Brand CL, Veugelers R, Patka P. Inventarisatie van SEH-bezoeken en zelfverwijzers. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2014. Bron
 • Acute zorg: Letsel Informatie Systeem; SEH-behandelingen

  In het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL worden patiënten geregistreerd die zich melden op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. In 2016 namen dertien SEH’s deel aan LIS. Alle dertien SEH’s registreren in LIS gedetailleerde informatie over acute lichamelijke letsels. Elf registreren in LIS ook bezoeken vanwege een acute ziekte of aandoening, waarvan negen onderscheid maken naar diagnosegroep. Op basis van de steekproef van ziekenhuizen is door VeiligheidNL een schatting gemaakt van het aantal SEH-behandelingen op nationaal niveau. De methode van deze extrapolatie is beschreven in een factsheet

  VeiligheidNL streeft naar een representatieve steekproef van SEH’s. Daarom zijn zowel UMC’s, een topklinisch ziekenhuis en kleinere ziekenhuizen opgenomen in de steekproef van SEH's. Desondanks is het mogelijk dat achtergrondkenmerken van de populatie in het verzorgingsgebied van de betreffende LIS-ziekenhuizen afwijken van die van niet aan LIS deelnemende ziekenhuizen. Sommige achtergrondkenmerken (demografische en sociaal-economische) hangen samen met SEH-gebruik. Een SEH in een regio met bijvoorbeeld relatief veel ouderen of personen met een lage SES heeft vaak een ander aantal en soort behandelingen dan een ‘gemiddelde’ SEH. Ook is het mogelijk dat de nabijheid van huisartsenposten, of de wijze van samenwerking met huisartsenposten, voor LIS-ziekenhuizen verschilt van ziekenhuizen die niet aan LIS deelnemen. Ten slotte kan de stedelijkheid van invloed zijn. In dunbevolkte gebieden ligt het aantal SEH-bezoeken verhoudingsgewijs lager. Mogelijk heeft dat te maken met de grotere afstand van de patiënt tot een SEH, waardoor deze minder geneigd is de SEH te bezoeken.

  Artsen registreren van patiënten die de SEH bezoeken een diagnose. Regelmatig kennen zij een diagnose uit de diagnosegroep Symptomen toe (voluit: Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden). In die gevallen was er nog te veel onzekerheid om een specifieke diagnose te stellen, was de diagnostiek nog niet afgerond, of bleken de klachten (vooralsnog) mee te vallen. Symptoomdiagnosen zijn bijvoorbeeld koorts, pijn op de borst of afwijkende bevinding van onderzoek.

  Bronnen en literatuur

  Bronnen

  1. Letsel Informatie Systeem, LIS. zorggegevens.nl
 • Beperkte kennis over zorggebruik door hele acute zorgketen

  Veel onderzoeken beperken zich tot het beschrijven van het zorggebruik binnen één type organisatie, terwijl we idealiter het zorggebruik van patiënten door de hele acute zorgketen zouden willen laten zien. Daartoe zouden patiënten door de keten gevolgd moeten worden, zodat inzicht ontstaat in patiëntenstromen van de thuissituatie of ongevalsplaats naar HAP, ambulance of SEH, en de daaropvolgende transities naar een of meerdere volgende zorginstellingen (andere acute zorginstelling, opname in ziekenhuis, ontslag naar huis, terugverwijzing naar huisartspraktijk). Dergelijk onderzoek is lastig en registraties in de verschillende onderdelen van de keten zijn zelden koppelbaar. Wat wel bekend is over patronen van acuut zorggebruik, is bekend uit afzonderlijke onderzoeken of registraties bij één type zorgaanbieder. Daar wordt soms geregistreerd waar patiënten vandaan kwamen en waarnaar ze worden verwezen. 

 • Acute zorg: DBC-Informatiesysteem (DIS)

  Het DIS wordt gebruikt voor het registreren van onder andere zorgtrajecten binnen de ziekenhuiszorg. Om zorg die uitgevoerd wordt op de SEH te kunnen onderscheiden, kan een selectie gemaakt worden van zorgactiviteiten met de omschrijving ‘spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling’. Andere relevante elementen die vastgelegd worden bij de registratie van zorgtrajecten, zijn diagnose en specialisme.

 • Nivel Zorgregistraties eerste lijn

  In 2013 zijn in het kader van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn gegevens verzameld over 1,7 miljoen patiënten die contact hadden met huisartsenposten die onderdeel uitmaken van 28 huisartsendienstenstructuren. In totaal zijn er 54 huisartsendienstenstructuren. Het aantal inwoners in het verzorgingsgebied bedroeg 11 miljoen. De resultaten over 2012 hebben betrekking op 1,5 miljoen patiënten die contact hadden met huisartsenposten die onderdeel uitmaken van 25 huisartsendienstenstructuren. Toen had het verzorgingsgebied betrekking op 9,9 miljoen inwoners.

  Meer informatie

 • Gebruik ICPC-codering op de huisartsenpost

  Symptomen en aandoeningen van personen die gebruik maken van de huisartsenpost zijn geregistreerd met behulp van de International Classification of Primary Care (ICPC). Alleen ICPC-codes in de range 01 tot en met 29 (symptomen) en in de range 70 tot en met 99 (aandoeningen) worden beschouwd als betekenisvolle ICPC-codes. Daarnaast worden ook A44 (inenting), R44 (influenzavaccinatie) en X37 (cervix-uitstrijkje) als betekenisvolle ICPC-codes beschouwd. 

  Cijfers over gepresenteerde gezondheidsproblemen zijn gebaseerd op gegevens van huisartsendienstenstructuren waarvan bij minimaal 70% van de contacten een betekenisvolle ICPC-code geregistreerd is (27 HDSen in 2019). In 2019 registreerden zorgverleners op de huisartsenpost bij gemiddeld 95% van de contacten een betekenisvolle ICPC-code. Dat is beter dan in 2018. Ook de verschillen tussen HDSen zijn kleiner geworden (range 73,5%-98,9% in 2019). Het percentage contacten zonder ICPC-code is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018 (van 6,0% naar 4,0%). Ook hierin zijn grote verschillen tussen HDSen (range 0,03%-44,8% in 2019) (Nivel Zorgregistraties eerstelijn).

 • RIVM Ambulanceritten per RAV-regio

  De vergunninghouders van de individuele RAV-regio's leveren hun rittendatabases aan bij het RIVM. Het RIVM berekent vervolgens de productie- en prestatiecijfers. Berekeningen zijn gebaseerd op de meetplannen, die zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Ambulancezorg Nederland. Het RIVM past de meetplannen op eenduidige en uniforme wijze voor alle regio’s toe.

  De databewerking door het RIVM verloopt in twee stappen:

  • In de eerste stap worden per regio de ritgegevens en de stamtabellen ingelezen in een database waarna productiecijfers worden geselecteerd. De selectie van de productiecijfers worden in een verslag voorgelegd aan de regio. Na goedkeuring door de regio worden de productiecijfers ingelezen in een landelijke database.
  • In de tweede stap van de databewerking wordt een analyse van de ritgegevens uitgevoerd conform de AZN-meetplannen. De resultaten hiervan worden ter goedkeuring aan de regio voorgelegd. Na goedkeuring zijn de cijfers beschikbaar.
Methoden
 • Acute zorg: DBC-Informatiesysteem (DIS)

  Het aantal SEH-zorgactiviteiten met een zorgactiviteitdatum in 2012 is geteld, die behoren bij alle actieve (lopende) DBC-subtrajecten in 2012. Met actieve DBC-subtrajecten wordt bedoeld de subtrajecten die in 2012 open hebben gestaan (geopend in 2011 en gesloten in 2012, geopend en gesloten in 2012, of geopend in 2012 en gesloten in 2013). De gebruikte zorgactiviteitencode is 190015, en is in de DIS-registratie gedefinieerd als ‘spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling’, met als toelichting dat het gaat om zorgvragen die zich acuut en onmiddellijk voordoen. SEH-zorgactiviteiten kunnen naast andere zorgactiviteiten worden geregistreerd. Bovendien kunnen ze bij alle diagnosen worden geregistreerd, indien er sprake is van spoedeisende zorg. Voor iedere keer dat een patiënt binnen een jaar op een SEH-afdeling wordt behandeld, wordt een SEH-zorgactiviteit geregistreerd. In het geval dat er in het DIS meer dan één SEH-zorgactiviteit op eenzelfde dag is geregistreerd binnen hetzelfde DBC-subtraject (zelfde diagnose en specialisme), is dit als één SEH-zorgactiviteit geteld.

  Voor de berekening van de cijfers voor VZinfo is uitgegaan van het peiljaar 2012. Hiervoor waren gegevens nodig van DBC-subtrajecten die in 2013 zijn afgesloten. Het RIVM heeft de methode voor het berekenen van de SEH-zorgactiviteiten op basis van het DIS opgesteld in overleg met het CBS.

 • Rijtijdenanalyse ambulances

  Begin 2016 heeft het RIVM een nieuwe versie van het rijtijdenmodel in gebruik genomen. In de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 heeft het RIVM nieuwe metingen van ambulancesnelheden laten uitvoeren. Hierbij zijn snelheden in heel Nederland gemeten. Uit de meetgegevens zijn gemiddelde snelheden bepaald. Er worden 11 wegtypes gehanteerd, er is onderscheid gemaakt naar regio en tijdstip op de dag en er is rekening gehouden met verschillen tussen binnen en buiten de bebouwde kom. De nieuwe gemiddelde snelheden zijn gebruikt in een routeplanner die toegesneden is op hulpdiensten. In deze routeplanner kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van busbanen die afgesloten zijn voor normaal personenautoverkeer. Ook zijn afritten van snelwegen specifiek voor hulpdiensten opgenomen in de wegenkaart van de routeplanner.

  De volgende kanttekeningen kunnen bij het rijtijdenmodel gemaakt worden:

  • Het komt voor dat ambulances onderweg zijn als ze opgeroepen worden, bijvoorbeeld op de terugreis van het ziekenhuis naar de standplaats. Ook wordt er wel voor gekozen om op drukke tijden aanwezig te zijn op of nabij de snelweg. In beide gevallen wordt gesproken van rijdende paraatheid. Met dergelijke situaties wordt in de kaarten geen rekening gehouden.
  • Een aantal grote bedrijven heeft een eigen bedrijfsambulancedienst. De bijbehorende locaties zijn niet opgenomen in de kaart. Hierdoor zal de bereikbaarheidsituatie op sommige plaatsen bijvoorbeeld op de Maasvlakte in werkelijkheid anders zijn dan in de kaart.
  • In de gemiddelde snelheden die gebruikt zijn voor deze analyse is rekening gehouden met vertraging door congestie op verschillende wegsoorten (stad, platteland, snelweg etc.).
  • In de gebruikte maat wordt geen rekening gehouden met voorwaardescheppende inzetten. Wanneer alle ambulances van een bepaalde locatie in actie zijn, verandert de bereikbaarheidssituatie in de regio op dat moment. In dergelijke gevallen wordt soms een ambulance vanuit een andere standplaats tijdelijk op een strategische plaats ergens tussen beide posten gestationeerd zodat toch nog een redelijke rijtijd gegarandeerd kan worden. Dit wordt een voorwaardescheppende inzet genoemd.
  • Er wordt in deze modelmatige weergave voorbij gegaan aan het feit dat langs de landsgrenzen bijstand vanuit het buitenland (België en Duitsland) kan worden geleverd.
 • Bereikbaarheidspercentages

  De bereikpercentages in deze kaart (Inwoners binnen bereik van een ambulancestandplaats) zijn anders dan in het Referentiekader. Dat komt omdat deze kaart uitgaat van de werkelijke spreiding van standplaatsen, terwijl het referentiekader een eigen, modelmatige, spreiding hanteert. Het referentiekader is een planninginstrument, de werkelijke spreiding kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld om hogere bereikpercentages te realiseren.

  In bereikbaarheidsmodellen wordt uitgegaan van 3 minuten voor de ontvangst en uitvraag van de melding, verstrekking van de inzetopdracht en het uitrukken van het ambulanceteam; de netto rijtijd is 12 minuten. Ook is uitgegaan van open grenzen. Dat wil zeggen dat gebieden ook door standplaatsen van buiten de eigen regio aangereden mogen worden. Steunpunten die gebruikt worden voor voorwaardescheppende inzetten en DAM-standplaatsen (Dynamisch Ambulance Management) zijn niet meegenomen in de berekeningen. Het gehanteerde rijtijdenmodel is dezelfde als die gebruikt is in het 'Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2013' (Kommer & Zwakhals, 2013).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Kommer GJ, Zwakhals L. Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2013. Bilthoven: Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2013. Bron

Data en gegevensbronnen