Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelselPreventie & ZorgPreventie

Cijfers & Context

Jaarlijks 1030 nieuwe gevallen

Regionaal & Internationaal

Kosten

Zorguitgaven ruim 136 miljoen euro in 2017

Preventie & Zorg

Foliumzuur voorkomt ook aangeboren hartafwijkingen

Preventie aangeboren hartafwijkingen

Foliumzuur voorkomt ook aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel

Sinds men begonnen is met het adviseren van foliumzuurgebruik rond de conceptie in verband met neuraalbuisdefecten, verschenen buitenlandse studies die ook een beschermend effect op aangeboren hart- en vaataandoeningen lieten zien (Shaw et al., 1995; Czeizel, 1996; Botto et al., 2000). Eén studie liet geen effect zien (Werler et al., 1999). In Noord-Nederland werd een significant beschermend effect van 48% van foliumzuur op aangeboren hartafwijkingen aangetoond (Walle, 2001).

Determinanten aangrijpingspunt voor preventie

De belangrijkste determinanten die voor primaire preventie in aanmerking komen zijn:

 • diabetes mellitus type II van de moeder (6-9% kans op aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel);
 • onbehandelde fenylketonurie van de moeder (25% kans op aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel);
 • gebruik van alcohol, lithium (bijvoorbeeld bij manische depressie) en derivaten van vitamine A (7% kans op afwijkingen van het hartvaatstelsel)
 • rode hond-infectie en mogelijk ook de bof en infecties met Coxsackie-virussen.

Experts en redactie

Bronnen en literatuur

Literatuur

 1. Shaw GM, O'Malley CD, Wasserman CR, Tolarova MM, Lammer EJ. Maternal periconceptional use of multivitamins and reduced risk for conotruncal heart defects and limb deficiencies among offspring. Am J Med Genet. 1995;59(4):536-45. Pubmed | DOI
 2. Czeizel AE. Reduction of urinary tract and cardiovascular defects by periconceptional multivitamin supplementation. Am J Med Genet. 1996;62(2):179-83. Bron | Pubmed | DOI
 3. Botto LD, Mulinare J, Erickson JD. Occurrence of congenital heart defects in relation to maternal mulitivitamin use. Am J Epidemiol. 2000;151(9):878-84. Pubmed
 4. Walle HEKD. Awareness and use of folic acid in the Netherlands: from science to practice. Groningen: Groningen; 2001. Bron

Primaire preventie aangeboren afwijkingen

Preventieve maatregelen vaak gericht op meerdere type aangeboren afwijkingen

Met preventieve maatregelen kunnen sommige aangeboren afwijkingen worden voorkómen of de kans erop worden verkleind. Deze preventieve maatregelen zijn vaak niet alleen gericht op het voorkomen van aangeboren hartafwijkingen, maar veelal ter voorkoming van een of meerdere aangeboren afwijkingen:

 1. Door meisjes al op heel jonge leeftijd tegen rodehond te vaccineren, lopen ze later bij een eventuele zwangerschap niet de kans rodehond op te lopen en hun ongeboren kind te besmetten. De vaccinatie voorkomt daarmee ernstige afwijkingen bij het ongeboren kindje zoals: hartafwijkingen, oogafwijkingen, slechthorendheid en doofheid, groeiachterstand, tekort aan bloedplaatjes, lever- of miltvergroting, aandoeningen van het zenuwstelsel, botafwijkingen, afwijkingen aan de urinewegen, ontwikkelingsachterstand of afwijkingen in het afweersysteem. Ook kan de zwangerschap eindigen in een miskraam.
 2. Verrijking van voedingsmiddelen kan bijdragen aan de preventie van aangeboren afwijkingen. In Nederland wordt aan broodzout jodium toegevoegd, onder meer ter preventie van de aangeboren van hypothyreoïdie door jodiumgebrek. Verrijking van voedingsmiddelen met foliumzuur, dat bij periconceptioneel gebruik de kans op neuraalbuisdefecten verkleint, is in Nederland niet toegestaan. Producenten kunnen wel een ontheffing van dit Warenwetverbod aanvragen, waardoor er met foliumzuur verrijkte ontbijtgranen en mueslirepen op de markt zijn.

Experts en redactie

Verantwoording

Definities
 • Aangeboren afwijkingen

  Aangeboren afwijkingen zijn structurele aanlegstoornissen, bijvoorbeeld in de structuur van het hart, of onomkeerbare functionele afwijkingen van de normale ontwikkeling. Ze ontstaan vóór de geboorte. Een aangeboren afwijking is echter niet altijd direct zichtbaar bij de geboorte. Bij het ontstaan van aangeboren afwijkingen spelen omgevingsfactoren en/of erfelijkheid een rol. Zie voor meer informatie over (erfelijke) aangeboren afwijkingen: Erfelijkheid.nl

 • Aangeboren afwijkingen aan het hartvaatstelsel

  Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel (oftewel aangeboren hartafwijkingen) zijn stoornissen in de normale ontwikkeling van het hart of de bloedvaten, die leiden tot afwijkingen van de structuur. Dat kunnen de volgende afwijkingen zijn:

  • gaten in de wand tussen de linker- en rechterhartkamer (ventrikelseptumdefect, VSD);
  • gaten in de wand tussen de linker en rechter hartboezem (atriumseptumdefect, ASD);
  • verkeerde aansluiting van de grote vaten (transpositie van de grote vaten en tetralogie van Fallot);
  • hartklepafwijkingen: pulmonaalklepstenose/atresie en tricuspidaalklepstenose/atresie;
  • te klein aangelegde harthelft (hypoplastisch linker hart);
  • het ontbreken van het tussenschot tussen aorta en arteria pulmonalis (persisterende truncus arteriosus);
  • een vernauwing in het begin van de aorta (coarctatie van de aorta).

  De afwijkingen gaan gepaard met stoornissen in de grote bloedsomloop die op hun beurt weer gevolgen hebben voor de zuurstof- en energievoorziening van weefsels. 

  Vaak ook andere structurele afwijkingen van het lichaam

  Een aangeboren hartafwijking gaat vaak gepaard met structurele afwijkingen van het lichaam. Voorbeelden daarvan zijn lange dunne vingers, het ontbreken van de duim en vormafwijkingen van de borstkas. Ongeveer 27% van de kinderen met een afwijking van het hartvaatstelsel heeft ook minstens één andere ernstige aangeboren afwijking (Cornel, 1993). De meeste patiënten die een aangeboren aandoening van het hartvaatstelsel hebben die met een chromosomale afwijking is geassocieerd, hebben ook andere structurele aangeboren afwijkingen. Zo heeft 40% van de patiënten met het downsyndroom ook een afwijking van het hartvaatstelsel (Burn, 1987).

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Cornel MC. Resgistration and prevention of congenital anomalies. Groningen: Universiteit van Groningen; 1993. Bron
  2. Burn J. The aetiology of congenital heart disease. Londen: Churchill Livingstone; 1987. GoogleScholar
 • Geboorteprevalentie

  Er wordt onderscheid gemaakt in de ‘totale geboorteprevalentie’, uitgedrukt per 10.000 levend- plus doodgeborenen en de ‘geboorteprevalentie onder levendgeborenen’, uitgedrukt per 10.000 levendgeborenen. In de eerste maat zijn ook aangeboren afwijkingen bij doodgeborenen (vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken) en geïnduceerde abortussen inbegrepen, in de tweede maat niet. De eerste maat is vooral van belang in verband met het traceren van oorzakelijke factoren, de tweede zegt meer iets over de instroom in de bevolking van personen met een aangeboren afwijking. 

Bronverantwoording
 • Tabel: Bronnen bij de cijfers over aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

  Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
  European Registration Of Congenital Anomalies and Twins (Eurocat) Geboorteprevalentie aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking Eurocat
  Nivel Zorgregistraties eerste lijn
   
  Zorgprevalentie aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking  Nivel Zorgregistraties eerste lijn
  CBS Doodsoorzakenstatistiek Sterfte als gevolg van aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
   
  Kosten van Ziekten  Zorguitgaven aangeboren hartafwijkingen  Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten
  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ) Aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking LBZ
 • Huisartsenregistratie van aangeboren afwijkingen van hartvaatstelsel

  Voor bepaling van de zorgprevalentie van aangeboren hartafwijkingen (huidige situatie) zijn gegevens gebruikt van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. De gebruikte ICPC-code is K73.

  De huisarts heeft maar zicht op een beperkt deel van de patiënten met aangeboren afwijkingen, namelijk op die patiënten die redelijk zelfstandig kunnen functioneren maar bij wie de afwijking nog wel de aandacht van de huisarts (of andere hulpverlener) vraagt. Patienten met een ernstige aandoening hebben meestal specialistische behandeling nodig. De patiënt kan dan bijvoorbeeld worden opgenomen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

 • Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

  Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:

  • Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek (Harteloh et al., 2014)
  • Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen (Harteloh, 2014)
  • Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study (Harteloh, 2015)
  • Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013 (Harteloh, 2016)

  Bronnen en literatuur

  Literatuur

  1. Harteloh PPM, van Hilten O, Kardaun JWPF. Het automatisch coderen van doodsoorzaken. Een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  2. Harteloh PPM. Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2014. Bron
  3. Harteloh PPM. Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken. Een bridge coding study. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2015. Bron
  4. Harteloh PPM. Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2012-2013. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 2016. Bron
Methoden
 • Methoden en technieken

  Standaardisatie

  De omvang en de leeftijdsverdeling van de bevolking verschillen per regio en land. Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling. Om ziekte- en sterftecijfers van verschillende regio’s en landen, of van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt hier rekening mee gehouden. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking. Hierbij wordt uitgegaan van de omvang en de leeftijdsverdeling van een gekozen standaardpopulatie. Dit wordt standaardisatie genoemd.

  Indexatie

  Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Een geïndexeerde trend laat ontwikkelingen in de tijd zien ten opzichte van een gekozen basisjaar. Dit gebeurt door de cijfers van alle jaren weer te geven als percentage van het cijfer in een gekozen basisjaar. Het cijfer in het basisjaar is gelijk gesteld aan 100(%). Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen (mannen en vrouwen bijvoorbeeld).

  Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Hierbij wordt het landelijke cijfer bijvoorbeeld gelijk gesteld aan 100(%). Een regionaal cijfer boven of onder de 100 duidt erop dat het respectievelijk hoger of lager is dan het landelijke cijfer. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.

  Toetsing trends

  Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
  De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.