Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Monitor missies Gezondheid en Zorg

Topsectoren- en innovatiebeleid, thema Gezondheid en Zorg

Inleiding

De Monitor Missies Gezondheid en Zorg is opgezet om de voortgang van de centrale missie en de vier onderliggende missies van het Topsectoren- en innovatiebeleid, thema ‘Gezondheid en Zorg’ aan de hand van een set uitkomstindicatoren over tijd te volgen.

In het kader van het vernieuwde missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) missies opgesteld. Deze missies geven richting aan de activiteiten van de topsectoren (inclusief de sleuteltechnologieën), en richten zich specifiek op een aantal deelterreinen waar een meerwaarde ligt voor de topsectoren en waar de aandacht de komende jaren naar uit zou mogen gaan.

De Centrale missie gaat over het langer leven in goede gezondheid, waarbij specifieke aandacht is voor het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Om de Centrale missie te realiseren zal er ingezet moeten worden op het gebied van gezondere leefstijl, gezondere leef- en werkomgeving, betere kwaliteit van en toegang tot de zorg, medische technologieën en organisatie van de zorg. De vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken vragen om specifieke interventies, waarbij dementie extra aandacht verdient.

De uitkomstindicatoren die de voortgang op de Centrale missie en de vier submissies moeten monitoren zijn via deze webpagina te bekijken.

Missies

 • Centrale missie: In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen.
 • Missie 1 (Leefstijl en Leefomgeving): In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
 • Missie 2 (Toegang tot zorg): In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
 • Missie 3 (Mensen met chronische ziekten): In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.
 • Missie 4 (Dementie): In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Meer informatie

Datum publicatie

12-05-2021

Verantwoording

Methoden
 • Verantwoording Monitor Missies Gezondheid en Zorg

  Het RIVM heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om een set van 20-30 indicatoren te selecteren om de centrale missie en de vier onderliggende missies Gezondheid en Zorg voor het Topsectoren- en Innovatiebeleid te monitoren.

  De set van indicatoren voor de monitor missies Gezondheid en Zorg is tot stand gekomen door middel van een inventarisatie onder experts binnen het werkveld van de vijf missies en bestaande monitors die relateren aan de missies. Op basis van deze inventarisatie is een aanbeveling gedaan aan het ministerie van VWS en is er in overleg met het ministerie een keuze gemaakt voor een set van indicatoren.

  In de verslagen staan de stappen beschreven die zijn genomen om tot een set van indicatoren voor de verschillende missies te komen.

  Deze beperkte set van indicatoren dekt niet het hele werkveld van de missie, maar geeft een indicatie van de voortgang op de missie en/of op relevante onderwerpen binnen de missie. Dit is voorlopig de set van indicatoren om de missie te monitoren. Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dataverzamelingen en definities van indicatoren kunnen leiden tot aanpassingen aan de set van indicatoren.