Volksgezondheidenzorg.info

Zoekveld

Afkortingen

 1. 1

  15-minutennorm

  De norm waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn in het geval van een spoedeisende inzetopdracht (A1-inzet)

 2. 2

  24-uurs urine

  Urine die gedurende 24 uur is verzameld

 3. 9

  95% BI

  Het 95% betrouwbaarheidsinterval. Het interval waarvan we met 95% zekerheid mogen aannemen dat de werkelijke waarde van de bestudeerde parameter erin ligt. Hoe smaller het betrouwbaarheidsinterval, des te preciezer de schatting van de waarde van de bestudeerde parameter.

 4. A

  A-segment

  De prijzen van DBC's in het A-segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in ieder ziekenhuis gelijk. De prijzen van DBC's in het B-segment mogen ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met verzekeraars.

  A1-inzetten

  Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.

  Synoniemen: A1-inzet A1

  A2-inzetten

  Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.

  Synoniemen: A2-inzet A2-ritten

  AA

  Arachidonzuur: een vetzuur dat in principe door het menselijk lichaam kan worden gevormd uit linolzuur of gamma-linoleenzuur, maar toch tot de essentiële vetzuren wordt gerekend.

  AAA

  Aneurysma van de abdominale aorta (buikaorta)

  AABR

  Auditory Brainstem Response Audiometrie (geautomatiseerde hersenstam audiometrie)

  aansluitleidingen

  Een aansluitleiding is de verbinding tussen de watermeter in huis en de waterleiding die in de straat ligt.

   

  aanvaardbare dagelijkse inname

  De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI)  is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid.

  AAW

  Algemene arbeidsongeschiktheidswet

  ABS

  Affect balance scale. Meet de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking. Dit wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens.

  ACE

  Angiotensine converting enzyme. ACE is een enzym dat vooral betrokken is bij de regulatie van de bloeddruk.

  Acrylamide

  Een stof die ontstaat bij het verhitten van producten zoals het bakken van friet, brood en vlees. De stof is bij proefdieren kankerverwekkend gebleken en is mogelijk bij zeer hoge concentratie ook kankerverwekkend bij mensen.

  Actieve coping

  Het actief aanpakken van stress of de gevolgen daarvan. Actieve coping kan zowel op de oorzaak van stress als op emoties als gevolg van stress gericht zijn.

  Actieve probleemgerichte coping

  Het actief aanpakken van de oorzaak van stress. Bijvoorbeeld een plan van aanpak maken en volgen, informatie zoeken om het probleem op te lossen of hulp vragen.

  Actueel alcoholgebruik

  Alcoholgebruik in de laatste maand

  Additief effect

  Gelijktijdige werking van twee of meer factoren, waarbij het totale effect gelijk is aan de som van de afzonderlijke effecten van deze factoren.

  ADH

  Alcoholdehydrogenase: een groep enzymen die voorkomen in verschillende organismen en deel uitmaken van de afbraakketen van alcohol.

  ADHD

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit)

  ADI

  De aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) is de hoeveelheid van een stof die een mens dagelijks mag binnenkrijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid.

  ADL

  Activiteiten van het dagelijks leven

  advanced adenoom

  Een geavanceerd adenoom is een poliep > 1cm en/of met villeuze kenmerken en/of met hooggradige dysplasie; het is een mogelijk voorstadium van darmkanker.

  Synoniemen: voortgeschreden adenoom

  AGS

  Adrenogenitaal syndroom

  aids

  Acquired Immune Deficiency Syndrome

  AIOS

  Een arts in opleiding tot specialist is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist.

  aK

  acellulair kinkhoestvaccin

  Albuminurie

  De aanwezigheid van eiwit in de urine.

  ALDH

  Aldehydedehyrogenase: het enzym in het mitochondrium dat de afbraak van ethanal (aceetaldehyde) tot azijnzuur mogelijk maakt. Hierna wordt acetyl-CoA gevormd uit het azijnzuur en Coënzym A. Dit gaat de citroenzuurcyclus in waarna het afgebroken wordt tot koolstofdioxide en water.

  Allel

  Eén van de twee afzonderlijke kopieën van een gen op een chromosomenpaar.

  Allochtonen

  Personen van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren.

  ALM

  Acrolentigineus melanoom. Dit type melanoom is zeldzaam. Het bevindt zich aan de acra (=uiteinden) van het lichaam, namelijk de handen (vingers/nagels) of de voeten (tenen/nagels).

  AMI

  Acuut myocard infarct

  AMW

  Algemeen Maatschappelijk Werk

  Anamnese

  Wat een patiënt de arts over de klachten en medische voorgeschiedenis kan vertellen.

  ANIOS

  Een basisarts die verbonden is aan een bepaalde zorginstelling maar niet in opleiding is voor het specialisme van de betreffende instelling of afdeling.

  Antagonist

  1) Chemische stof die de werking van een andere stof opheft;
  2) Stof die aan een receptor bindt, maar geen intrinsieke werking heeft. Het effect van deze sof wordt veroorzaakt door het blokkeren van de receptor, waardoor de endogene(lichaamseigen) stof minder kan binden en daardoor minder effect kan hebben.

  anti-HBc

  Antistoffen (IgM én IgG) tegen HBcAg. Wijzen op oude of recente infectie; niet aanwezig na vaccinatie; goede screeningsmarker voor 'ooit Hepatitis B Virus (HBV)-infectie doorgemaakt'.

  antibiotic stewardship

  Is een internationaal omarmd concept van intramurale, multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen en onjuist gebruik af te laten nemen, met als doelen verbetering van de patient outcome, verbetering van de kosteneffectiviteit van de behandeling en terugdringen van de nadelen van antibioticagebruik, waaronder resistentie. Het berust op de volgende drie pijlers:

  • richtlijnen voor stringent gebruik van antibiotica;
  • het instellen van antibioticateams in ziekenhuizen;
  • het voorkómen van resistentie door middel van infectiepreventie.
  antibiotica formularium

  Boekje, waarin adviezen worden gegeven voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn.

  ANW

  Avond-, nacht-, en weekenddienst

  AOW

  Algemene ouderdomswet

  Apgar-score

  De Apgarscore geeft inzicht in de algemene toestand van een pasgeboren baby. Hierbij wordt de baby enkele minuten na de geboorte getest op vijf vitale criteria: ademhaling, pols- en hartslag, spiertonus, kleur van de huid en reactie op prikkels.

  Apotheekhoudende huisartsen

  Huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd. Wanneer de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden een rol (met name de bereikbaarheid met het openbaar vervoer).

   

  Synoniemen: apotheekhoudende huisarts apotheekhoudende huisartsen

  Apotheekhoudenden

  Openbare apotheken of apotheekhoudende huisartsen.

  APZ

  Algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Regionale voorziening voor crisisopvang, behandeling, verpleging en resocialisatie van alle categorieën psychiatrische patiënten. De behandelduur kan variëren van enkele maanden tot vele jaren. Naast intramurale zorg biedt een APZ vaak deeltijdbehandeling en ambulante (poliklinische) geestelijke gezondheidszorg.

  ARBO

  Arbeidsomstandigheden

  ARI

  Acute respiratoire infectie

  ATC/DDD

  Anatomische Therapeutische Chemische classificatie met gedefinieerde dagdoses

  ATHENA

  AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands

  Atherosclerose

  Een vernauwing van de slagaders als gevolg van plaquevorming en trombusvorming.

  Atriumfibrilleren

  Ongecoördineerd samentrekken van de afzonderlijke spiervezels van de boezem (voorkamer) van het hart doordat de elektrische activatie onregelmatig is.

  automutilatie

  Bewuste zelfverwonding.

  Autosoom

  Een autosoom is elk chromosoom in de celkern van een organisme, behalve de geslachtschromosomen; bij de mens dus niet het X of Y-chromosoom.

  Avo onderbouw

  Omvat de eerste drie jaren van havo/vwo, mulo, ulo en de theoretische en gemengde leerwegen in het vmbo

  Synoniemen: avo onderbouw

  AWBZ

  Algemene wet bijzondere ziektekosten

 5. B

  B-inzet

  Niet-spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen.. Het betreft vooral vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen, andere zorginstellingen en het eigen woonadres.

  B-inzetten

  Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen.

  BBMRI-NL

  Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure

  BCG

  Bacille bilié de Calmette et Guérin. BCG is een vaccin tegen tuberculose dat gemaakt wordt van de levende, verzwakte, bij runderen voorkomende tuberculosebacterie, Mycobacterium bovis.

  Beroepsbevolking

  Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken.

  Beroepsniveau 1

  Beroepsniveau 1 omvat beroepen met eenvoudige routinematige taken die een elementair of lager onderwijsniveau vereisen.

  Synoniemen: beroepsniveau 1

  Beroepsniveau 4

  Onder beroepsniveau 4 vallen beroepen met zeer complexe gespecialiseerde taken die hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau vereisen.

  Synoniemen: beroepsniveau 4

  Besteedbaar inkomen

  Het bruto-inkomen verminderd met sociale zekerheidspremies en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.

  Bestuurlijke fusie

  Bij een bestuurlijke fusie blijven de fusiepartners afzonderlijke rechtspersonen, maar krijgen zij een gezamenlijk bestuur.

  Synoniemen: bestuurlijke fusie Bestuurlijke fusies bestuurlijke fusies

  Betrouwbaarheid

  Reproduceerbaarheid/herhaalbaarheid: de mate waarin bepalingen stabiel zijn in de tijd en tussen waarnemers/beoordelaars.

  BEVI

  Besluit externe veiligheid inrichtingen

  Bevolkingsdichtheid

  Aantal inwoners per vierkante kilometer.

  Bevolkingsgroei

  De bevolkingsgroei bestaat uit vier componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Op het niveau van provincies en gemeenten spelen ook binnenlandse verhuizingen een rol.

  Synoniemen: bevolkingsgroei

  BI

  Betrouwbaarheidsinterval

  BIG

  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Binge drinken

  Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.

  Synoniemen: binge drinken

  BKZ

  Budgettair Kader Zorg

  Bloeddruk

  Bloeddruk of tensie is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt.

  bloedisolaten

  Een gekweekte bacterie-isolaat uit het bloed van patiënten met een binnendringende (invasieve) infectie.

  BMI

  Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.

  BMR

  Bof, mazelen, rodehond

  BOPZ

  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

  Bovendruk

  De bovendruk of systolische druk is de maximale druk die wordt opgebouwd in de aorta of hoofdlichaamsslagader bij het samentrekken van de linker hartkamer.

  BRCA

  BReast Cancer. Gen dat betrokken is bij het ontstaan van erfelijke borst- en eierstokkanker.

  BRIDGE Health

  BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research

  Bruto arbeidsparticipatie

  Het aandeel van de potentiële beroepsbevolking (alle personen tussen de 15 en 65 jaar) dat tot de beroepsbevolking behoort, en dus een betaalde baan van ten minste 12 uur per week heeft of deze zoekt. Hierin worden werklozen meegeteld.

  BRZO

  Besluit risico's zware ongevallen

  BSE

  Boviene spongiforme encephalopathie, beter bekend als 'gekkenkoeienziekte'. Een runderziekte die ook overdraagbaar is op mensen. Het hersenweefsel wordt door prionen aangetast en ziet er onder een micrioscoop 'sponsachtig' uit.

  BSE

  bovine spongiforme encephalopathie

   

  BSN

  Burger Service Nummer

  BTW

  Belasting op de toegevoegde waarde

 6. C

  C&SCO

  Conflicthantering en Sociale Competentie in het Onderwijs

  CAARMS

  Comprehensive Assessment of At Risk Mental State

  CABG

  Coronary artery bypass grafting. Bypass operatie.

  CAD

  Consultatiebureau voor alcohol en drugs

  CAGE-AID

  CAGE Questionnaire Adapted to Include Drugs. De CAGE vragenlijst is een korte vragenlijst voor alcoholgebruik. De CAGE-AID is een aangepaste CAGE om druggebruik te screenen.

  CAK

  Centraal Administratie Kantoor

  CAMDEX

  Cambridge mental disorders of the elderly examination

  CAP

  Community-acquired pneumonia. Longontsteking die buiten het ziekenhuis is opgelopen.

  Caribisch deel van het Koninkrijk

  De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de 3 openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Cariëservaring

  Het totale aantal al dan niet behandelde cariëslaesies. Meestal worden cariëslaesies die niet verder gaan dan het glazuur daarbij buiten beschouwing gelaten.

  Cariëslaesies

  Witte of bruine vlekken op, of gaatjes in tanden en kiezen. Cariëslaesies kan men tellen per tandvlak (‘surface’) of per aangedaan gebitselement (‘tooth’). Vlakken/elementen met een caviteit (‘decayed’) worden afzonderlijk geteld, evenals gevulde vlakken/elementen (‘filled’) en vlakken/elementen die verloren gingen door cariës (‘missing’).

  CASH

  Comprehensive Assessment of Symptoms and History

  CBCL

  Child Behavior Check List

  CBS StatLine

  De elektronische databank van het CBS. Bevat statistische informatie over vele maatschappelijke en economische onderwerpen in de vorm van tabellen en grafieken.

  CE

  Conformité Européene. Dit wil zoveel zeggen als: 'in overeenstemming met Europese regelgeving'.

  CES-D

  Center for Epidemiologic Studies depression scale

  Cholesterol

  Een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever. Een klein gedeelte cholesterol uit de voeding komt in het bloed. Cholesterol wordt samen met triglyceriden (bloedvetten) door het lichaam getransporteerd door de lipoproteïnen HDL, LDL en VLDL.

  Chronische aandoeningen

  Hiermee wordt over het algemeen gedoeld op irreversibele (niet omkeerbare) aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur.

  CHT

  Congenitale hypothyreoïdie. Aangeboren aandoening aan de schildklier. De schildklier is niet of maar gedeeltelijk gevormd of werkt te langzaam.

  CHZ

  Coronaire hartziekten. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën).

  CIDI

  Composite international diagnostic interview

  CIN

  Cervicale intra-epitheliale neoplasie (voorstadium van kanker)

  Circuit

  Aanduiding voor een categorie binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals gehanteerd door GGZ Nederland. Men onderscheidt het circuit 'kinderen en jeugdigen', 'volwassenen', 'ouderen', 'verslavingszorg' en 'beschermd wonen'.

  CJD

  Creutzfeldt Jakob Disease

  CJD

  Creutzfeldt Jakob Disease

  CMF

  Comparative Mortality Figure. De verhouding tussen de sterfte in een bepaalde subpopulatie en de sterfte in de totale populatie gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen (directe standaardisatie).

  CNI

  Chronische nierinsufficiëntie

  Coeliakie

  Overgevoeligheid van de darmen voor het eiwit gluten. Dit eiwit komt voor in graansoorten als tarwe, haver, rogge, gerst en spelt. Naast darmklachten zijn de meest voorkomende klachten: bloedarmoede, weinig eetlust, overgeven, huilerigheid, depressiviteit, humeurigheid, botontkalking, groeistoornissen, ondergewicht, dunne armen en benen.

  colonoscopie

  Een colonoscopie is een kijkonderzoek van de dikke darm.

  Synoniemen: Colonoscopie coloscopieën Coloscopieën

  Coloscopie

  Het bekijken van de hele dikke darm met een kleine camera bevestigd op een buisvormig toestel.

  combinatietest

  De combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind.

  Synoniemen: Combinatietest

  Combinatietest en meervoud combinatietesten

  De combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind.

  Combinorm

  De optelsom van de NNGB en de fitnorm. Iemand voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij aan tenminste aan één van de beide normen voldoet.
   

  Synoniemen: combinorm

  comorbiditeit

  Het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt

   

  Comorbiditeit

  Een combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon. In tegenstelling tot bij multimorbiditeit is sprake van aandoeningen die zijn gerelateerd aan een hoofdaandoening, bijvoorbeeld een (chronische) ziekte.

  consulteenheden

  Het aantal consulteenheden is een gewogen som met de weging op basis van het type en de duur van het consult.

  consumentensurplus

  De waarde die een consument bereid is méér te betalen voor een bepaald product dan de marktprijs.

  COOP/WONCA

  Darthmouth COOP Functional Health Assessment Charts. Een door de World Organization of General Practioners/Family Physicians (WONCA) Classification and Research Committee herziene versie van de COOP-kaarten. Dit is een kort instrument om te meten hoe patiënten zich voelen, hoe zij functioneren en hoe zij hun gezondheid ervaren.

  COPD

  Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)

  CPA

  Centrale post ambulancevervoer. Meldingspost op basis van de Wet Ambulancevervoer belast met de regeling en coördinatie van het ambulancevervoer in een bepaalde regio.

  CPE

  Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae. Sommige Enterobacteriaceae-stammen produceren carbapenemase, wat resistentie voor carbapenem-antibiotica zoals imipenem en meropenem tot gevolg heeft. Deze stammen vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare gezondheidszorg.

  CRP

  C-reactieve proteïne

  CSG

  Centra Seksuele Gezondheid, in Nederland bestaan acht regio's voor de uitvoering van de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg.

  CT

  Computer tomography. Röntgentechniek waarbij een computerprogramma meerdere afbeeldingen van het lichaam combineert tot dwarsdoorsneden of driedimensionale beelden van organen/weefsels.

  CTA

  Computertomografie Angiografie. Het afbeelden van bloedvaten met een Computer Tomography (CT)-scan.

  CTE

  Chronische Toxische Encefalopathie. Syndroom dat diverse gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen laat zien die samenhangen met de langdurige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen.

  CVA

  Een cerebrovasculair accident (CVA), in de volksmond 'beroerte', is een acute medische aandoening die gekenmerkt wordt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen. De term betekent letterlijk ongeluk (accident) van de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebrum).

  CVID

  Common (gewone) variabele immuundeficiëntie: een verzamelnaam voor een groep aandoeningen van de afweer

  CVK

  centraal veneuze katheter

  CVRM

  Cardiovasculair Risicomanagement

  CZM

  Chronische ziekten model

 7. D

  Dagbehandeling

  Dagbehandelingen of dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.

  Dagopname

  Opname voor een operatie, onderzoek of behandeling waarvoor maar een paar uur verpleegkundige zorg en observatie nodig is.

  DALY

  Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).

  Synoniemen: DALY's DALYs

  DAST

  Drug Abuse Screening Test

  dB

  Decibel. Logaritmische eenheid die vooral gebruikt wordt voor de aanduiding van geluidssterkte.

  dB(A)

  Het menselijk oor is niet voor alle frequenties (toonhoogtes) in gelijke mate gevoelig. Om de sterkte van geluid te meten, zoals een mens deze ervaart, wordt gecorrigeerd voor het verschil in gevoeligheid. Door optelling van alle gecorrigeerde frequenties ontstaat een ééngetalswaarde voor het geluidniveau, uitgedrukt in decibel(A) ofwel dB(A).

  DBC

  Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC geeft het geheel van activiteiten van de behandelaar weer (bijvoorbeeld vormen van diagnostiek, behandeling, begeleiding, et cetera) voortvloeiend uit de zorgvraag van de patiënt.

  DDD

  Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.

  DDW

  Dutch Disability Weights. Samenwerkingsproject van AMC, Erasmus Universiteit, RIVM en TNO-PG.

  Decubitus

  ook wel doorligplekken genoemd

  Synoniemen: Nosocomiale decubitus

  delier

  Verwardheid

  Synoniemen: Delier

  depersonalisatie

  Persisterend en terugkerend gevoel van vervreemding van het eigen lichaam of de eigen psychische processen, alsof de betrokkene zichzelf van buitenaf waarneemt.

  derealisatie

  Persisterend en terugkerend gevoel alsof de omgeving niet echt is (bijvoorbeeld onecht, als in een droom, veraf of vervormd).

  Development section

  This section contains those indicator topics that are not ready yet for incorporation in international regular data collections (and thus for implementation) due to considerable methodological and/or data availability problems.

  DEXA

  Dual energy X-ray Absorptiometry

  DGSG

  De Gezonde School en Genotmiddelen. Een door het Trimbos Instituut ontwikkeld schoolpreventieprogramma (basis- en voortgezet onderwijs en MBO) over alcohol, roken en drugs.

  DGZ

  Informatiesysteem DBC's GGZ

  DHA

  Docosahexaeenzuur. DHA) of 22:6(?-3) is een polyonverzadigd vetzuur dat behoort tot de klasse van de omega 3-vetzuren.

  Diabetes Mellitus Type 1

  Diabetes Mellitus Type 1: Als gevolg van de afbraak van insulineproducerende cellen (beta-cellen) van de alvleesklier (pancreas), waardoor een absoluut insulinetekort ontstaat. Zonder toediening van insuline treedt een levensbedreigende situatie op.

  Diabetes Mellitus Type 2

  Diabetes Mellitus Type 2 (vaak 'ouderdomssuiker' genoemd) is een gevolg van stoornissen in de insulinesecretie en/of het niet optimaal benutten van de aanwezige insuline door weefsels (insulineresistentie).

  Diabetische retinopathie

  Netvliesaandoening die als complicatie kan voorkomen bij diabetespatiënten ten gevolge van schade aan de kleine bloedvaatjes van de ogen.

  Diabetische retinopathie

  Is schade aan het netvlies die is ontstaan als gevolg van diabetes mellitus. De schade aan het netvlies ontstaat door afwijkingen aan zeer kleine bloedvaten (haarvaten). 

  Synoniemen: diabetische retinopathie

  DIS

  Diagnostic Interview Schedule

  dissociatie

  Toestand waarin iemand zich verminderd of niet bewust is van de interne- en/of externe omgeving en daardoor losraakt van (een deel van) de werkelijkheid.

  dktp

  Difterie, kinkhoest, tetanus, polio

  DKTP

  Difterie, kinkhoest, tetanus, polio

  DM

  Diabetes Mellitus (Suikerziekte)

  dmfs

  decayed, missing, filled, surface - melkgebit.

  De optelsom van de door cariëslaesies aangedane tandvlakken in het melkgebit wordt uitgedrukt in de dmfs-index. Hierbij worden het aantal melkgebitselementen ('surface', s) met een caviteit (‘decayed’, d), met een vulling (‘filled’, f), en melkgebitselementen die door cariës verloren gingen (‘missing’, m) opgeteld.

  DMFS

  Decayed, Missing, Filled, Surface - blijvend gebit.
  De optelsom van de door cariëslaesies aangedane tandvlakken in het blijvend gebit wordt uitgedrukt in de DMFS-index. Hierbij worden het aantal tandvlakken ('surface', S) met een caviteit (‘decayed’, D), met een vulling (‘filled’, F), en tandvlakken die door cariës verloren gingen (‘missing’, M) opgeteld.

  dmft

  decayed, missing, filled, tooth - melkgebit.

  De optelsom van de door cariëslaesies aangedane elementen in het melkgebit wordt uitgedrukt in de dmft-index. Hierbij worden het aantal melkgebitselementen ('tooth', t) met een caviteit (‘decayed’, d), met een of meerdere vullingen (‘filled’, f), en melkgebitselementen die door cariës verloren gingen (‘missing’, m) opgeteld.

  DMFT

  Decayed, Missing, Filled, Tooth - blijvend gebit.
  De optelsom van de door cariëslaesies aangedane elementen in het blijvend gebit wordt uitgedrukt in de DMFT-index. Hierbij worden het aantal gebitselementen ('tooth', T) met een caviteit (‘decayed’, D), met een of meerdere vullingen (‘filled’, F), en gebitselementen die door cariës verloren gingen (‘missing’, M) opgeteld.

  DNA

  Desoxyribo nucleic acid (Desoxyribonucleïnezuur). De drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.

  Down-, edwards- of patausyndroom

  Down-, edwards- en patausyndroom zijn aangeboren aandoeningen. Iemand met down-, edwards- of patausyndroom heeft van een bepaald chromosoom (respectievelijk chromosoom 21, 18 of 13) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.

  Synoniemen: down-, edwards- of patausyndroom

  Downsyndroom

  Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.

  Synoniemen: downsyndroom

  DPP-4-remmers

  Glucoseverlagende tabletten die de afbraak van de incretine-hormonen GLP-1 en GIP remmen. Omdat de soortnamen eindigen op -gliptine worden ze ook wel “gliptines” genoemd.

  DSM

  Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.

  DTP

  Difterie, tetanus, pertussis

  Duplex

  Het met ultrageluid zichtbaar maken van de bloedvaten.

 8. E

  EAPC

  Estimated Annual Percentage Change

  EBUS

  Endo-Bronchiale echografie UltraSound

  ECG

  Elektrocardiogram. Een elektrocardiogram of ecg (in Nederland in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.

  ECHI

  European Core Health Indicators (voorheen European Community Health Indicators) zijn ontwikkeld voor het maken van internationale vergelijkingen over de volksgezondheid in Europa. De ECHI-indicatoren omvatten de belangrijkste beleidsonderwerpen in de volksgezondheid, zowel op nationaal als op Europees niveau.

  ECHIM

  European Core Health Indicators & Monitoring

  EEA

  Europese Economische Ruimte (European Economic Area)

  EEG

  Electroencefalogram. Elektro-encefalografie is een methode om elektrische potentiaalverschillen die in de hersenen zijn ontstaan, via de hoofdhuid te registreren. Het EEG kan bij ziekteprocessen informatie geven over zowel de aard als de plaats van de afwijking.

  Eenpersoonshuishouden

  Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest, of personen die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren. Personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen beschouwen we niet als eenpersoonshuishouden.

  Eerstelijnszorg

  O.a. huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen.

  EGFR

  epidermal growth factor receptor. De epidermale groeifactorreceptor EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), de vasculaire endotheliale groeifactorreceptor (VEGFR of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor), Platelet Derived Growth factor (PDGF) en de insulinereceptor behoren allemaal tot de familie van de tyrosinekinasereceptoren.

  egosyntoon

  In overeenstemming met het beeld dat iemand van zichzelf heeft; behorend bij de persoon.

  EHBO

  Eerste hulp bij ongelukken

  EHEC

  Enterohemorragische E. coli. Variant van de darmbacterie E. coli die darmbloedingen en ernstige nierklachten veroorzaakt.

  EHIS

  European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête)

  EIA

  Enzyme Immuno Assay. Een andere term voor EIA is ELISA: Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay.

  EKD

  Elektronisch kinddossier

  ELF-velden

  Extreem-laagfrequente velden. Kunnen afkomstig zijn van bijvoorbeeld hoogspanningsmasten en elektrische apparatuur.

  ELON

  Europees Luchtweg Onderzoek Nederland

  Emotiegerichte coping

  Emotionele reacties om stress te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn zichzelf verwijten maken, zich zorgen maken, wensen dat de situatie anders was en zich richten op de eigen tekortkomingen.

  Emotionele eenzaamheid

  Emotionele eenzaamheid is als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in)

  Emotionele ondersteuning

  Voorbeelden van emotionele ondersteuning zijn: als anderen genegenheid tonen, een luisterend oor bieden, je opvrolijken, een duwtje in de goede richting geven, aansporen tot volhouden, je geruststellen of goede raad geven.

  en%

  energieprocent

  Enterobacteriaceae

  Een familie van bacteriën die veelal tot de normale darmflora van mens en dier behoren, zoals Escherichia coli, Shigella, Klebsiella en Enterobacter.

  Enterobacteriaceae

  Een familie van bacteriën die veelal tot de normale darmflora van mens en dier behoren, zoals Escherichia coli, Shigella, Klebsiella en Enterobacter.

  Enterobacteriën

  Een familie van bacteriën die veelal tot de normale darmflora van mens en dier behoren, zoals Escherichia coli, Shigella, Klebsiella en Enterobacter.

  EPODE

  Ensemble, Prévenons l’Obesité Des Enfants. EPODE is een geïntegreerde lokale aanpak om overgewicht bij kinderen en volwassenen terug te dringen.

  EQ-5D

  EuroQol (5 Dimensies). Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. Het instrument meet 5 dimensies (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/andere klachten, angst/depressie). Elke dimensie bestaat uit één item waarbij drie niveaus worden onderscheiden (geen problemen, enige problemen, veel problemen).

  Ernstig overgewicht

  Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.

  ERSPC

  European Study of Screening for Prostate Cancer, zie: https://www.erspc.org/

  Erythema migrans

  Rode ringvormige uitslag rond plaats tekenbeet.

  Synoniemen: erythema migrans

  ESAW

  European statistics on accidents at work

  ESBL

  ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. Hoewel de term ESBL strikt genomen staat voor de enzymen die de antibiotica afbreken, wordt zij in de praktijk gebruikt om de bacteriën zelf aan te duiden.

  ESCAPE

  European Study of Cohorts for Air Pollution Effects - ESCAPE study

  ESEMeD

  European Study of Epidemiology in Mental Disorders

  EU-SILC

  European Statistics of Income and Living Conditions; Europese statistieken over inkomen en leefomstandigheden

  EU15

  De 15 landen die vóór 1 april 2004 de Europese Unie vormden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

  EU25

  De 25 landen die tussen 1 april 2004 en 1 januari 2007 de Europese Unie vormden: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

  EU27

  De 27 landen die van 1 januari 2007 tot en met 1 juli 2013 de Europese Unie vormden: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

  EU28

  De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

  EUROCAT

  European surveillance of congenital anomalies

  EUS

  Endo-oesofageale echografie UltraSound

  EVI

  Energy and Vitality Index (Energie en Vitaliteit Index)

  Evidence-based medicine

  Het consciëntieus en oordeelkundig gebruik van de huidige beste kennis van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek voor de zorgverlening aan individuele patiënten.

  Extraversie

  Een persoonlijkheidskenmerk dat zich kenmerkt door gerichtheid op de omgeving. De extraverte persoon houdt zijn zintuigen gespitst om zoveel mogelijk input uit zijn omgeving te verzamelen om denkbeelden te vormen.

 9. F

  FAP

  Familiaire Adenomateuze Polyposis. Erfelijke aandoening waarbij talrijke goedaardige gezwellen (poliepen) in de darmen ontstaan.

  FCC

  Familiair Colorectaal Carcinoom

  FEV-1

  Forced expiratory volume in één seconde. Bij deze test zit de patiënt rechtop, ademt hij volledig in en blaast hij alle lucht zonder hapering of onderbreking zo snel en krachtig mogelijk uit in de spirometer.

  FH

  Familiaire hypercholesterolemie. Een erfelijke aandoening die gekenmerkt wordt door een verstoring van de vetstofwisseling, waardoor overtollig cholesterol niet in voldoende mate door de lever kan worden opgenomen en gerecycled. Hierdoor ontstaat er een sterk verhoogde cholesterolconcentratie in het bloed.

  FIT

  Faeces Immunochemische Test; test op spoortjes bloed in de ontlasting die met het oog niet zichtbaar zijn (occult bloed).

  Fitnorm

  Tenminste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit (voor jong en oud gelijk).
   

  Synoniemen: fitnorm

  FOBT

  Fecal Occult Blood Test. Test bij dikkedarmkankerscreening.

  FTA-ABS

  Fluorescent treponemal antibody absorption (FTA-ABS) test. De FTA-ABS test is een indirecte immunofluorescentietest waarbij op glaasjes gefixeerde T. pallidum organismen als antigeen worden gebruikt.

  FTE

  Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek.

  FTO

  Farmaco-therapeutisch overleg

  fysiotherapeutendichtheid

  Aantal inwoners per FTE fysiotherapeut. Wanneer het gemiddeld aantal inwoners per FTE laag is dan zijn er relatief veel fysiotherapeuten werkzaam en is er sprake van een hoge dichtheid

 10. G

  g

  gram

  G27

  De G27 omvat Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

  G4

  De vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

  GBA

  Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  GBA

  Gemeentelijke Basis Administratie

  GBD

  Global burden of disease studie

  GBI

  Gezondheidsbevorderend instituut

  Geboorteoverschot

  Het verschijnsel dat in een gebied in een bepaalde periode het aantal geboorten structureel hoger ligt dan het aantal sterfgevallen. Ook wel de natuurlijke bevolkingsgroei genoemd.

  Gedragsspecifieke determinanten

  Determinanten van gedrag die mensen beter leren als ze gekoppeld worden aan specifiek gedrag (bijvoorbeeld roken). Voorbeelden van gedragsspecifieke determinanten zijn kennis, attitudes en vaardigheden (het gaat bij roken dan bijvoorbeeld om kennis over de gevolgen van roken of vaardigheid in ‘nee’ zeggen tegen het aanbod van een sigaret).

  geluidproductieplafonds

  Geluidproductieplafonds geven de maximaal toegestane geluidproductie op referentiepunten langs de (spoor) weg aan.

  genotoxische stoffen

  Stoffen die het DNA kunnen beschadigen en daarbij mutaties kunnen veroorzaken die tot kanker kunnen leiden.

  GenX

  GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. 

  GenX

  GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. 

  Gepercipieerde steun

  Bij gepercipieerde steun gaat het om de mate waarin iemand verwacht steun te krijgen als dat nodig is.

  Gerandomiseerde trial

  Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Engels: RCT, voor Randomized Controlled Trial) is een type wetenschappelijk onderzoek in de biowetenschappen, vooral in de geneeskunde, waarbij getracht wordt de vraag te beantwoorden of een bepaalde behandeling ('interventie') werkzaam of zinvol is.

  gereguleerde segment

  Het geheel van prestaties waarvoor de NZa maximumtarieven vaststelt

  Gestandaardiseerd inkomen

  Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen na correctie voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden; zo komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

  Synoniemen: gestandaardiseerd inkomen

  Gestandaardiseerde sterfte

  Bij het gestandaardiseerde sterftecijfer zijn de effecten van de verschillen in samenstelling van de bevolking naar omvang en leeftijd tussen de diverse jaren uitgeschakeld. De gemiddelde bevolking naar omvang en leeftijd van Nederland over 1990 heeft als standaardbevolking gediend.

  Gezelschap

  Sociale steun in de vorm van gezelschap is bijvoorbeeld als iemand je vraagt ergens aan mee te doen, zomaar opbelt of je aanspreekt voor een praatje, op bezoek komt, met je op stap gaat of je uitnodigt voor een feestje of etentje.

  Gezinsherenigers

  Bij gezinsherenigende migratie gaat het om gezinnen die al voor de immigratie bestonden. Een of meerdere gezinsleden voegen zich bij het andere deel van het gezin dat al eerder naar Nederland is gekomen. Gezinsleden – van bijvoorbeeld een arbeidsmigrant – die in hetzelfde jaar immigreren, worden ook onder de gezinsherenigers gerekend.

  Gezinshereniging

  De komst van gezinsleden van personen (immigranten) die legaal in Nederland verblijven. Deze term wordt gebruikt in het kader van gezinsmigratie.

  Gezinsvormers

  Van gezinsvormende migratie is sprake als men zich in Nederland vestigt met het oog op een huwelijk of niet-gehuwd samenwonen. Gezinsvorming is alleen toegestaan als de immigranten beschikken over voldoende inkomen en passende huisvesting.

  Gezinsvorming

  Huwelijkssluiting van een immigrant die legaal in Nederland verblijft met een partner uit het land van herkomst. Deze term wordt gebruikt in het kader van gezinsmigratie.

  gezondheidsbescherming

  Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.

  gezondheidsbevordering 

  Gezondheidsbevordering bevordert een gezonde leefstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving.

  Geïndiceerde preventie

  Preventie die zich richt zich op mensen met beginnende klachten.

  GGD

  Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst

  GGO

  Genetisch gemodificeerd organisme

  GGZ

  Geestelijke gezondheidszorg

  GHB

  Gammahydroxybutyraat. GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.

  GHOR

  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

  GHQ

  General health questionnaire. Meetinstrument voor de opsporing van potentiële psychische stoornissen bij mensen in de eerste lijn.

  Gingivitis

  Ontstoken tandvlees.

  GLAS

  Groningen Longitudinal Aging Study

  Glaucoom

  Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk. 

  Synoniemen: glaucoom

  GLV

  Gezonde levensverwachting. Het gemiddeld aantal te verwachten 'in goede gezondheid' doorgebrachte levensjaren. Deze gezondheidsmaat combineert lengte en kwaliteit van het leven in één getal.

  GMS

  Geriatric mental state schedule

  GRADE

  Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Een methode om de kwaliteit van het bewijs en de sterkte van de aanbevelingen in richtlijnen transparanter weer te geven.

  grijze druk

  De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en 20-64-jarigen. Het geeft inzicht in de verhouding van het aantal ouderen tot het werkende deel van de bevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. 

  grijze druk

  De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar

  groene druk

  De verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar en het aantal personen in de zogenaam'de productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar.

  GVS

  Geneesmiddelen vergoedingssysteem

  GWAS

  Genome Wide Association Studie. Een type studie waarin 500.000 of meer genetische variaties verspreid over het gehele genoom tegelijkertijd worden geanalyseerd in het DNA van grote aantallen (meer dan 1.000) monsters afkomstig van gezonde personen en mensen met een bepaalde ziekte.

  GWWD

  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

 11. H

  HAART

  Highly Active Antiretroviral Therapy

  HACCP

  Hazard Analysis Critical Control Points. Standaardmethode in de levensmiddelenindustrie voor de bewaking van de voedselveiligheid in het productieproces.

  HADS-A

  Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety subscale

  HALE

  Health-adjusted life expectancy

  HAP

  Huisartsenpost

  Hartfalen

  Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.

  Synoniemen: hartfalen

  havo

  Hoger algemeen voortgezet onderwijs

  hbo

  Hoger beroepsonderwijs

  HBsAg

  Hepatitis B-surface antigeen

  HBSC

  Health Behaviour in School-aged Children

  HBV

  Hepatitis B virus

  HCHWA-D

  Hereditary Cerebral Hemorrhage With Amyloidosis - Dutch type. Amyloïde angiopathie, ook wel bekend als de 'Katwijkse ziekte'.

  HDL-cholesterol

  Hoge Dichtheid Lipoproteïnen. HDL wordt het 'goede cholesterol' genoemd. HDL transporteert het teveel aan cholesterol in LDL naar de lever. Via de lever komt het cholesterol in de darmen en verlaat het het lichaam via de ontlasting.

  HDS

  Huisartsendienstenstructuur. Een HDS heeft één of meer huisartsenposten waarin de diensten in de avond, nacht en weekend worden uitgevoerd. Tijdens kantooruren kunnen patiënten terecht bij de eigen of plaatsvervangende huisarts

  Synoniemen: Huisartsendienstenstructuur huisartsendienstenstructuur

  HDS

  Huisartsendienstenstructuur

  Hechtingsproblemen

  Problemen in de duurzame en affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders

   

  Helmint

  Worm die leeft als een parasiet (op of in en zich voedend ten koste van andere wezens).

  Hemostase

  Bloedstelping, waarbij stollingsfactoren in het bloed, zoals fibrinogeen en fibrinolytische factoren, een belangrijke rol spelen.

  Hersenbloeding

  Beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen.

  Herseninfarct

  Beroerte ten gevolge van een afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet.

  heterozygoot

  Een organisme dat voor bepaalde erfelijke eigenschap twee verschillende vormen (alellen) van een gen heeft

  HFA

  Health-for-all by the year 2000. WHO-programma.

  Hib

  Haemophilus influenza type b

  HIDHA

  Huisarts in dienst van een andere huisarts

  HIDHA

  Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt

  hiv

  Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus)

  HKZ

  Harmonisatiemodel van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector

  HLS-EU

  Europese Health Literacy project

  HLY

  Healthy Life Years

  HNP

  Hernia nuclei pulposi (hernia)

  HNPCC

  Hereditair Non Polyposis Colorectaal Carcinoom, erfelijke dikke darmkanker die niet uit uitgebreide poliepvorming (Polyposis) voortkomt.

  homozygoot

  Een organisme dat voor bepaalde erfelijke eigenschap twee indentieke vormen (alellen) van een gen heeft

  HPV

  Humaan papilloma virus

  HRAPIE

  Health risks of air pollution in Europe - HRAPIE Project

  hrHPV

  Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus

  HST

  Hormoonsuppletietherapie

  HSV

  Herpes simplex virus

  huisartsendichtheid

  Aantal fte huisartsen per 10.000 inwoners. Wanneer het gemiddeld FTE hoog is dan zijn er relatief veel huisartsen werkzaam zijn en is er sprake van een hoge dichtheid.

  Huisartsendienstenstructuur

  Een overkoepelende organisatie die de administratieve zaken voor één of meer huisartsenposten regelt. 

  Synoniemen: huisartsendienstenstructuur

  Huisartsenpost

  Huisartsenposten zijn er voor acute vragen van patiënten buiten kantooruren en bieden medische zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag. Voor de huisartsenzorg buiten kantooruren zijn de meeste huisartsen georganiseerd in een huisartsendienstenstructuur (HDS).

  Synoniemen: Huisartsenposten

  Huwelijksontbinding

  Beëindiging van het huwelijk door overlijden of echtscheiding.

  Hypercholesterolemie

  Ongunstig cholesterolgehalte, bloedwaarde voor totaalcholesterol ≥6,5 mmol/l en/of gebruik van cholesterolverlagende medicijnen.

 12. I

  I-database

  Interventiedatabase - De interventiedatabase Gezond en Actief Leven geeft een overzicht van actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn.

  IAOS

  Een arts in opleiding tot specialist is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist

  IAZ

  Influenza-achtig ziektebeeld

  IBD

  Inflammatory Bowel Disease

  IBIS

  Integrated Burden of Injury study

  IC

  Intensive care. Op een IC-afdeling worden patiënten opgenomen bij wie de vitale functies gestoord of ernstig bedreigd zijn en bij wie vaak ademhaling, bloedsomloop en nierfunctie bewaakt en gedeeltelijk of geheel worden ondersteund of overgenomen.

  IC-afdeling

  Op een IC-afdeling worden patiënten opgenomen bij wie de vitale functies gestoord of ernstig bedreigd zijn en bij wie vaak ademhaling, bloedsomloop en nierfunctie bewaakt en gedeeltelijk of geheel worden ondersteund of overgenomen. 

  ICD

  International Classification of Diseases

  ICD-10

  International Classification of Diseases, tenth revision

  ICD-9

  International Classification of Diseases, ninth revision

  ICF

  International Classification of Functioning, Disability and Health

  ICIDH

  International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

  ICPC

  International Classification of Primary Care

  ICSI

  Intracytoplasmatische spermainjectie

  ICSI

  Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie. IVF-behandeling waarbij één enkele zaadcel wordt geselecteerd en rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd.

  ICT

  Informatie- en communicatietechnologie

  IFG

  Impaired Fasting Glucose (Verhoogd nuchter glucose)

  iFOBT

  Immunochemische fecaal occult bloedtest. Bloedtest dikkedarmkankerscreening.

  IgG

  Immunoglobuline G

  IGJ

  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  De Inspectie verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.

  IGT

  Impaired Glucose Tolerance (Verminderde glucosetolerantie)

  IKER

  Incrementele Kosteneffectiviteitratio (IKER). De kosten en effecten van een nieuwe behandeling afgezet tegen de kosten en effecten van de bestaande behandeling. De verhouding tussen deze kosten en effecten is de incrementele kosteneffectiviteitratio (IKER). De kosten worden uitgedrukt in euro’s, en de effecten in QALY’s (Quality Adjusted Life Year).

  Implementation section

  This section contains indicators ready for use at (inter)national level. There is consensus on the indicator definition and calculation, and data are adequately available in international databases.

  In vitro

  In vitro (Latijn: in glas) is een term die wordt gebruikt voor biologische technieken die buiten het lichaam van het organisme worden toegepast.

  incidentie

  Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.

  Incubatie(tijd)

  De ontwikkeling (tijd) van het ziekteproces in de symptoomloze periode die ligt tussen het binnendringen van de ziekteverwekkers (besmetting) en ontstaan van ziektesymptomen.

  infestaties

  langdurige aanwezigheid van dierlijke parasieten op en in het weefseloppervlak

  Interdentale reiniging

  Het reinigen van de ruimte tussen de tanden en kiezen met behulp van een rager (spiraalborsteltje), floss of tandenstoker.

  Intramurale zorg

  Zorg waarbij iemand de gehele dag (24 uur) wordt opgenomen in een instelling.

  Intraveneus

  In een ader.

  Inventarisatiekweken

  kweken die worden afgenomen bij verdenking op of ter uitsluiting van besmetting met MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus).

  IQ

  Intelligentie quotiënt

  ISAAC

  International Study of Asthma and Allergies in Childhood. 

  URL: http://isaac.auckland.ac.nz/

  ISIS-AR

  Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem- Antibiotica Resistentie

  Isoflavonen

  Isoflavonen behoren bij de bioactieve stoffen en horen tot de polyfenolen. Isoflavonen komen voor in peulvruchten (vooral in soja) en lijnzaad. Isoflavonen zijn ook bekend als genisteïne en daidzeïne.

  ITSEA

  Infant-Toddler Social and Emotional Assessment

  IVA

  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

  IVF

  In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te brengen.

  IVN

  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

 13. J

  jaarprevalentie

  Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.

  JGZ

  Jeugdgezondheidszorg

  JJI

  Justitiële jeugdinrichting

  JOGG

  JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen maken ze de omgeving van kinderen en jongeren gezonder.

  Juridische fusie

  Bij een juridische fusie gaan de fusiepartners op in een nieuw op te richten rechtspersoon.

  Synoniemen: juridische fusie juridische fusies Juridische fusies

 14. K

  KAB

  Klachten en Aandoeningen aan het Bewegingsapparaat

  Kandidaatgen

  Een gen dat op een plek in het DNA (erfelijk materiaal) ligt, waarvan het vermoeden bestaat dat het een rol speelt bij een bepaalde erfelijke eigenschap of ziekte doordat de plek op het chromosoom, de expressie, het eiwitproduct, of de link met een bepaald fenotype hierop wijst.

  KANS

  Klachten aan arm, nek en schouder. Dit wordt ook wel Repetitive Strain Injury (RSI) of klachten aan de bovenste extremiteiten genoemd.

  katatonie

  Cluster van bizarre motorische verschijnselen zoals niet of nauwelijks praten, wasachtige buigzaamheid en gebrek aan bewustzijn en cognitieve functies.

  KEA

  Kosteneffectiviteitsanalyse. Analyse waarbij zowel de kosten samenhangend met een (zorg)interventie als de effecten op de gezondheidstoestand worden onderzocht.

  Klinische opname

  Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen (of dagverpleging) en klinische opnamen. Klinische opnamen betreffen de ziekenhuisopnamen die meestal langer dan één dag duren.

  Klinische opnamen

  Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.

  Synoniemen: klinische opnamen

  KNO

  Keel-, neus- en oorheelkunde

  kokerzien

  Dit is een sterke gezichtsveldbeperking waarbij alleen het centrale zien nog goed is, en feitelijk al sprake is van maatschappelijke blindheid.

  Kokerzien

  Dit is een sterke gezichtsveldbeperking waarbij alleen het centrale zien nog goed is, en feitelijk al sprake is van maatschappelijke blindheid.

  Synoniemen: kokerzien

  KOPP

  Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

  KWR

  Kwalitatieve Woningregistratie

 15. L

  Lactose-intolerantie

  Ook wel melkintolerantie genoemd. Het enzym lactase is verantwoordelijk voor de afbraak en opname van lactose (melksuiker) in de darm. Bij het ontbreken van dit enzym kan de lactose die van nature in melk voorkomt niet afgebroken worden en kunnen er darmklachten ontstaan.

  LAR

  Landelijke abortusregistratie

  LASA

  Longitudinal Aging Study Amsterdam

  lbo

  Lager beroepsonderwijs

  LBZ

  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Voorheen Landelijke Medische Registratie (LMR)

  LCI

  Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

  LDL-cholesterol

  Low density lipoprotein cholesterol. Lage Dichtheid Lipoproteïne, ook het 'slechte cholesterol' genoemd. LDL vervoert cholesterol naar de cellen en spieren. Onderweg nestelt LDL zich gemakkelijk in de wanden van slagaders waardoor de slagaders kunnen vernauwen en dichtslibben (slagaderverkalking).

  LESA

  Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken

  Levendgeborene

  Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

  Levensverwachting

  Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.

  Synoniemen: levensverwachting Levensverwachting

  LGEG

  Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid

  LGGG

  Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid

  LGV

  Lymphogranuloma venereum

  LHRH

  Luteinising hormone releasing hormone

  LINH

  Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

  lipidenspectrum

  TC-, LDL-, HDL- en triglyceridenconcentratie

  Synoniemen: Lipidenspectrum

  LLM

  Letsellastmodel. Rekenmodel van Consument en Veiligheid.

  LMM

  Lentigo maligna melanoom

  Lobulaire

  Ontstaan in de melkkliertjes en meestal verspreid door de borst groeiend.

  Locus

  Positie op een chromosoom waarop zich één gen, maar soms ook meerdere genen bevinden.

  lpg

  Liquified petroleum gas. Vloeibaar gemaakte, gasvormige koolwaterstoffen zoals propaan en butaan.

  LSD

  D-lysergic acid diethylamide. Harddrug met sterke invloed op het gevoel, het bewustzijn en de waarneming (Hallucinogeen).

  LVEF

  Linkerventrikelejectiefractie

  LVG

  Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn

  LZB

  Levensverwachting zonder beperkingen

  LZCZ

  Levensverwachting zonder chronische ziekten

 16. M

  Maculadegeneratie

   Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat. 

  Synoniemen: maculadegeneratie

  MAIS

  Maximum Abbreviated Injury Scale

  Malaise klachten

  Malaise klachten zijn klachten over moeheid, hoofdpijn, slapeloosheid, spier- en gewrichtspijn en rugpijn.

  Synoniemen: malaise klachten

  Mammogram

  Röntgenfoto van borst.

  MARAN

  Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usages in Animals in the Netherlands

  mavo

  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

  MBI

  Maslach Burnout Inventory

  mbo

  Middelbaar beroepsonderwijs

  Mbo 1

  Het laagste niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met de huidige assistentenopleiding (mbo kwalificatieniveau 1)

  Synoniemen: mbo 1

  MDL

  Maag-, darm- en leverziekten

  Meerpersoonshuishouden

  Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

  MET

  Metabolic Equivalent. Een meeteenheid om uit te drukken hoeveel energie een bepaalde fysieke inspanning kost ten opzichte van de benodigde energie in rust.

  Meta-analyse

  Een (kwantitatieve) methode waarbij de resultaten van meerdere afzonderlijk uitgevoerde studies worden samengebracht om tot secuurdere uitkomsten te komen, bijvoorbeeld een nauwkeuriger schatting van de grootte van het effect van een behandeling of interventie.

  Metabool syndroom

  Een mengeling van overgewicht, insulineresistentie (voorstadium diabetes) en hyperlipidemie (hypercholesterolemie).

  Synoniemen: metabool syndroom

  Synoniemen: metabool syndroom

  mg

  milligram

  MHI

  RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet.

  MIS

  Minimale interventiestrategie. Strategie (die minimale tijdsinvestering kost) voor hulpverlener om patiënt risico's van leefstijl te wijzen.

  MJ

  megajoule

  MKA

  Meldkamer Ambulancezorg

  MKB

  Midden- en kleinbedrijf

  MKBA

  Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse

  mmHG

  Afkorting van (aantal) millimeters kwik, graadmeter voor de bloeddruk.

  MMSE

  Mini mental state examination. Screeningsinstrument waarmee een globale indruk van het cognitief functioneren van ouderen kan worden verkregen aan de hand van een aantal vragen. De MMSE bevat twintig items en de te behalen scores variëren van nul tot dertig punten, waarbij een hogere score staat voor een beter cognitief functioneren.

  MMT

  Mobiel medisch team

  MMT

  Mobiel medisch team

  MNP

  Milieu- en Natuurplanbureau

  moedersterfte

  Aantal vrouwen overleden ten gevolge van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (binnen 42 dagen na beëindiging van een zwangerschap). Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 100.000 levendgeborenen.

  MONICA

  MONItoring of trends and determinants in CArdiovasculair diseases. Het MONICA project stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en bracht via diverse centra in Europa de ontwikkelingen in kaart op het gebied van hart- en vaatziekten. http://www.thl.fi/monica/

  Mortaliteit

  Sterfecijfer

  MPU

  Medisch Psychiatrische Unit. Gespecialiseerde eenheid in het ziekenhuis met een beperkt aantal bedden, die is uitgerust om patienten met een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen op te nemen.

  MRA

  MRA. Magnetic Resonance Angiografie: het afbeelden van bloedvaten met de MRI-scanner.

  MRI

  Magnetic resonance imaging. Magnetische Resonantie Computer Tomografie. Een onschadelijke beeldvormende techniek waarmee dwarsdoorsneden van het lichaam kunnen worden gemaakt. Het maakt gebruik van de eigenschap van atoomkernen om onder invloed van radiogolven zelf energie uit te gaan stralen.

  MRSA

  Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) staat bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat hij, vooral in ziekenhuizen, epidemieën veroorzaakt. De bacterie is ongevoelig (resistent) voor behandeling met meticilline en veel andere antibiotica.

  MRSA

  Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) staat bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat hij, vooral in ziekenhuizen, epidemieën veroorzaakt. De bacterie is ongevoelig (resistent) voor behandeling met meticilline en veel andere antibiotica.

  MSM

  Mannen die seks hebben met mannen

  MSM

  Mannen die seks hebben met mannen

  mSv

  MilliSievert. Maat voor de 'effectieve dosis' ioniserende straling, ofwel de hoeveelheid straling waarmee het lichaam gemiddeld genomen belast wordt.

  MTR

  Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau

   

  Multimorbiditeit

  Iedere combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon.

  Multiplicatief effect

  Gelijktijdige werking van twee of meer factoren, waarbij het totale effect gelijk is aan het product van de afzonderlijke effecten van deze factoren.

  Mycotoxinen

  Giftige stoffen die worden gevormd door schimmels.

  myoclonieën

  Onvrijwillige samentrekking van spieren

  Synoniemen: Myoclonieën

 17. N

  NAAT

  Nucleic Acid Amplification Test. (moleculaire lab-techniek zoals PCR (Polymerase chain reaction)).

  NACL

  Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

  NAD

  Nationaal Actieprogramma Diabetes

  Natuurlijke groei

  Het aantal levendgeborenen minus het aantal overledenen. Als de groei positief is, is er sprake van natuurlijke aanwas; bij negatieve groei van natuurlijke krimp.

  Synoniemen: natuurlijke groei

  NEA

  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

  necrotiserende enterocolitis

  Necrotiserende enterocolitis (NEC) is een ontsteking van de darmen die vooral voorkomt bij te vroeg geboren kinderen.

  Synoniemen: NEC Necrotiserende enterocolitis

  Neonatale Intensive Care Unit

  Neonatale Intensive Care Units (NICU) bieden gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg aan pasgeborenen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben.

  neonatale sterfte

  Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen.

  Neonatale sterfte

  Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen.

  netto arbeidsparticipatie

  Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Het betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar.

  neuroticisme

  Kenmerkt zich door irreële gedachten, het ervaren van negatieve emoties (negatieve affectiviteit) en gevoelens die wijzen op een onvermogen tot aanpassing en aanwezigheid van psychologische stress.

  Neuroticisme

  Een persoonlijkheidskenmerk van emotionele instabiliteit en negatieve affectiviteit.

  NFU

  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

  NGS

  Next Generation Sequencing: een term die wordt gebruikt om de technologieën om het snel en relatief goedkoop in kaart brengen van de volledige genetische code van een mens aan te duiden.

  NHL

  Non-Hodgkin lymfomen

  NHP

  Nottingham Health Profile

  NICU

  Neonatale Intensive Care Units (NICU) bieden gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg aan pasgeborenen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben.

   

  NICU

  Neonatale intensive care unit

  Niet-westerse allochtonen

  Personen met een vader en/of moeder geboren in Afrika, Latijns-Amerika of Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

  NIPT

  Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere

  NIS

  Niet-Ioniserende Straling. De verzamelnaam voor elektromagnetische straling waarvan de fotonenergie onvoldoende is om initialisatiereacties in atomen of moleculen te bewerkstelligen en zo bijvoorbeeld erfelijk materiaal (DNA) aan te tasten.

  NM

  Nodulair melanoom

  NNGB

  Nederlandse Norm Gezond Bewegen

  NOCTP

  Non-Operative Caries Treatment and Prevention

  NPC

  Nasopharynxcarcinoom. Kanker van de neuskeelholte.

  NPG

  Nationaal Programma Grieppreventie

  NPO

  Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik

  NPO

  Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik

  NPO

  Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik

  NRBM

  Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (RIVM/AMC)

  NSAID

  Non-steroidal anti-inflammatory drug (niet op steriode gebaseerde ontstekingsremmers)

  NSCLC

  Non-small cell lung carcinoma (niet-kleincellig longcarcinoom)

  NTproBNP

  N-terminal proB-type Natriuretic Peptide

  NTS

  Nederlandse Transplantatie Stichting

  NTSV-groep

  De NTSV-groep betreft een laagrisicogroep van vrouwen met een voldragen eerste kind in hoofdligging.

  nudging

  Beïnvloeden van (keuze)gedrag door een zetje in de goede richting te geven

  NVMM

  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

 18. O

  OAE

  Oto-Akoestische Emissie. Geluid dat door het oor zelf geproduceerd wordt onder invloed van geluiden die van buiten komen.

  obesitas

  Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.

  OBiN

  Ongevallen en Bewegen in Nederland. Een continu uitgevoerde enquête naar ongevalsletsels en sportblessures, sportparticipatie en bewegen in Nederland.

  Observatie

  Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur.

  Synoniemen: observatie observaties Observaties

  ODD

  Oppositional Defiant Disorder

  odds-ratio

  Een odds-ratio is de verhouding van twee ‘odds’. Een odds is de kans dat een gebeurtenis zich voordoet in groep a (p) gedeeld door de kans dat een gebeurtenis zich niet voordoet in die groep (1-p).

  Synoniemen: odds ratio

  Oefentherapeutendichtheid

  Het gemiddeld aantal inwoners per FTE oefentherapeut. Wanneer het gemiddeld aantal inwoners per FTE laag is, betekent dat er relatief veel oefentherapeuten werkzaam zijn, dus is er sprake van een hoge dichtheid.

  OGGz

  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

  OGTT

  Orale glucosetolerantietest. Test waarmee artsen bepalen of iemand problemen heeft met de glucosehuishouding en dus (bijna) diabetes heeft. Na het drinken van suikerwater wordt gemeten hoe snel dat door het lichaam wordt verwerkt.

  ogz

  Openbare gezondheidszorg

  OMC

  Open methode van coördinatie

  Onderdruk

  De onderdruk of diastolische druk is het minimum van de druk die optreedt tussen twee samentrekkingen van het hart in, als de linker hartkamer zich weer met bloed vult.

  Onderliggende doodsoorzaak

  De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.

  Synoniemen: onderliggende doodsoorzaak

  Openbare apotheken

  verstrekken op grond van de Geneesmiddelenwet niet-receptplichtige en/of receptplichtige geneesmiddelen. Sinds 2007 kan een aantal niet-receptplichtige geneesmiddelen (zelfzorggeneesmiddelen) buiten de apotheek en drogisterij verkocht worden.

  Synoniemen: openbare apotheken

  opleidingspositie

  De betekenis van hoogst behaalde opleiding verschilt per generatie en geslacht. De relatieve opleidingspositie houdt hier rekening mee.

  OPS

  Organisch Psycho Syndroom. Syndroom dat diverse gedrags-en persoonlijkheidsveranderingen laat zien die samenhangen met de langdurige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen.

  Opt-out

  Opt-out betekent dat een hiv test 'standaard' wordt afgenomen. De patiënt wordt van tevoren expliciet (mondeling) geïnformeerd dat een hiv-test wordt uitgevoerd en dient hiertegen actief bezwaar te maken als hij dat niet wenst.

  Synoniemen: opt-out

  Opt-out

  De mogelijkheid om niet mee te doen aan, of gebruik te maken van voorzieningen, tests en/of onderzoeken die standaard worden aangeboden of uitgevoerd.

  OR

  Odds ratio. De verhouding (quotiënt) tussen twee kansverhoudingen.

  overgewicht

  Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2

 19. P

  PAAZ

  Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis

  PAK

  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

  PAR

  Populatie attributief risico. Maat voor de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die is toe te schrijven aan een risicofactor: het percentage van het gezondheidsprobleem in de totale populatie dat kan worden voorkomen door volledige uitschakeling van de risicofactor. Het is hiermee een schatting van de theoretisch te behalen gezondheidswinst in een populatie.

  Parodontitis

  Ontsteking van het wortelvlies en het kaakbot rond de wortel.

  Passieve coping

  Vermijding ofwel het niet aanpakken van stress.

  Passieve emotiegerichte coping

  Vermijding van het aanpakken van emoties die het gevolg zijn van stress. Bijvoorbeeld door alcohol drinken of veel eten, ontkenning, piekeren.

  PC-CMR

  PreventieConsult Cardiometabool Risico

  PCH2

  Pontocerebellaire hypoplasie type 2. PCH2 is een erfelijke aandoening van de kleine hersenen en de hersenstam. De oorzaak is een verandering in het erfelijk materiaal.

  PCI

  Percutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op gang te brengen.

  PCR

  Polymerase Chain Reaction. Een techniek die het mogelijk maakt om uit zeer kleine hoeveelheden DNA (enkele moleculen) specifiek een of meer gedeeltes te vermenigvuldigen (amplificeren) tot er genoeg van is om het te analyseren.

  PDD-NOS

  Pervasive Developmental Disorderd, Not Otherwise Specified (Pervasieve ontwikkelingsstoornis)

  perinatale sterfte

  Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.

  Perinatale sterfte

  Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.

  Periodontitis

  Ontsteking van het beenvlies van de tandkas.

  Persoonlijk inkomen

  Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).

  Synoniemen: persoonlijk inkomen

  PET

  Positron emission tomography

  PFOA

  Perfluoroctaanzuur (PFOA)  is een door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu voorkomt. De stof is gebruikt voor producten om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-aanbak lagen. 

  Pgb

  Persoonsgebonden budget

  Physician Assistant

  De Physician Assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medisch professional die zelfstandig een aantal medische medisch voorbehouden handelingen mag uitvoeren en bepaalde medicatie mag voorschrijven.

  Synoniemen: physician Assistant

  PID

  Pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease. Verzamelnaam voor infecties van het kleine bekken (baarmoederslijmvlies, eileiders en buikholte) en abcessen in de eierstokken of eileider. De infecties zijn het gevolg van gonorroe of van infectie met Chlamydia trachomatis. PID kan gepaard gaan met chronische pijn in de onderbuik, maar kan ook zonder klachten verlopen.

  PIM

  Peilstation Intensief Melden

  PKU

  Phenylketonurie is een ongeneeslijke, erfelijke stofwisselingsziekte. Het wordt veroorzaakt doordat de lever één bestanddeel van eiwitten, het aminozuur Phenylalanine niet of niet voldoende verwerkt. Het aminozuur hoopt zich op in het bloed en belemmert daardoor de groei en ontwikkeling van de hersens.

  Plaatsgebonden risico

  De kans die een denkbeeldig persoon loopt om op een bepaalde plek dodelijk getroffen te worden door een ongeluk in een bedrijf.

  PLCO

  Prostate, lung, colorectal & overian cancer screening trial

  PM10

  Stofdeeltjes (Particulate Matter) met een diameter kleiner dan 10 µm (fijn stof).

  PM2,5

  Stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm (fijnere fractie van fijn stof).

  PNSP

  Penicillin non-susceptible Streptococcus pneumoniae

  POH

  Praktijkondersteuner Huisartsen

  Poortader

  Ader waar het bloed uit spijsverteringsorganen samenkomt en waar vandaan het naar de lever wordt gevoerd.

  Post-neonatale sterfte

  Aantal overledenen tussen 4 levensweken en 1 jaar na geboorte. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen.

  Potentiële beroepsbevolking

  Het deel van de bevolking dat gelet op de leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces. Meestal wordt de bevolking van 15 tot 75 jaar hiertoe gerekend.

  Synoniemen: potentiële beroepsbevolking

  POWI

  Postoperatieve wondinfecties

  prefrontale cortex

  Hersengebied dat verantwoordelijk is voor cognitieve, emotionele en motivationele processen.

  prevalentie

  Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.

  PREZIES

  Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance

  Primaire doodsoorzaak

  De ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Men spreekt hierbij wel van de onderliggende ziekte of het grondlijden (Bron: CBS).

  Primaire preventie

  Het voorkómen dat nieuwe gevallen van een ziekte (en sterfte) optreden door het wegnemen van de oorzaken.

  Prion

  Infectieus eiwit dat ziekten kan veroorzaken zoals BSE bij runderen en de variant Creutzfeld-Jacobziekte bij mensen.

  Privéklinieken

  Behandelcentra zonder WTZi-toelating (Wet toelating zorginstellingen) die zorg verlenen waarop geen aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1 van de Zorgverzekeringswet. Bovendien betreft het alleen behandelcentra waarin BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren werkzaam zijn die handelingen verrichten als bedoeld in artikel 36 van de Wet BIG. De behandelcentra die wel in het bezit zijn van een WTZi toelating hoeven zich niet te registreren in het zorgregister

  Synoniemen: privéklinieken

  procentpunt

  Een procentpunt geeft het absolute verschil aan tussen waarden die in procenten worden uitgedrukt. Een stijging van 1 procentpunt is bijvoorbeeld een stijging van 4 naar 5%.

  Prospectief

  ‘Vooruitkijkend’, op de toekomst gericht.

  Protozoön

  Microscopisch ééncellig dierlijk organisme.

  PSA

  Prostaat specifiek antigeen

  PSE

  Present state examination

  PSIE

  PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap).  Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), hiv en de volgende bloedgroepantistoffen: Rhesus (D)-antigeen (RhD), Rhesus (c)-antigeen (Rhc) en irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA). 

  Psychotisch

  Een persoon met een psychose is het normale en dagelijkse contact met de werkelijkheid kwijtgeraakt. Dat wijst op een ernstige verstoring van de verwerking van informatie.

  PTO

  Person trade-off

  PTSS

  Posttraumatische stressstoornis

  PUC

  Psychiatrische klinieken van Academische centra

  puntprevalentie

  Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment, absoluut of relatief.

 20. Q

  QALY

  Quality-adjusted life-year. Maat voor kwaliteit van een levensjaar (uitgedrukt in tijd); opgebouwd uit de resterende levensduur en de kwaliteit van leven van een persoon na interventie. QALY's worden berekend als een schatting van de gewonnen levensjaren, waarbij elk jaar vermenigvuldigd wordt met een gewicht (ook wel utiliteit genoemd) dat de kwaliteit van leven weergeeft van de persoon in dat jaar.

 21. R

  RA

  Reumatoïde artritis

  Rachitis

  Rachitis. Ziekte waarbij te weinig kalkzouten in de beenderen worden afgezet, waardoor het bot te weinig hard wordt en gemakkelijk kromgroeit. Synoniem: Engelse ziekte.

  RAND-36

  Research and development-36. Meetinstrument met als doel het vaststellen van de algemene gezondheidstoestand. De RAND-36 is identiek aan de SF-36 vragenlijst, maar de wijze van score verschilt iets.

   

  RAS

  Renine-Angiotensine-Systeem

  RAV

  Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

  RCT

  Randomized controlled trial

  Receptgeneesmiddel

  Een receptgeneesmiddel is een geneesmiddel dat uitsluitend op recept van een voorschrijver verkrijgbaar is. De receptgeneesmiddelen zijn verkrijgbaar bij openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheken.

  Recidief

  Het opnieuw optreden van de (verschijnselen van de) ziekte.

  Regionaal soa-centrum

  Een centrum dat op meerdere testlocaties in de regio aan specifieke risicogroepen laagdrempelige soa-zorg aanbiedt, waaronder kostenloze hiv- en soa-testen en behandeling. Het betreft meestal GGD-locaties, waaronder soa-poliklinieken of andere spreekuurlocaties, en in een enkel geval biedt de GGD deze zorg aan via een ziekenhuis in de buurt. Nederland is verdeeld in acht regio’s met ieder een eigen regionaal soa-centrum, bestaande uit één coördinerende GGD en diverse satelliet GGD'en.

  regulier gevestigde huisarts

  Een huisarts die werkzaam is als zelfstandig gevestigde, hidha of vaste waarnemer

  Synoniemen: regulier gevestigde huisartsen Regulier gevestigde huisarts Regulier gevestigde huisartsen

  Relatieve n-jaarsoverleving

  De kans dat iemand een vastgesteld aantal jaren (n) na diagnose van een bepaalde ziekte niet aan die ziekte overleden is. Deze kans wordt als volgt geschat: de geobserveerde overleving (onafhankelijk van doodsoorzaak) van de patiëntengroep gedeeld door de verwachte overleving van een groep met een zelfde leeftijds- en geslachtsopbouw uit de algemene populatie (op basis van sterftetafels van de algemene bevolking).

  relatieve opleidingspositie

  De betekenis van hoogst behaalde opleiding verschilt per generatie en geslacht. De relatieve opleidingspositie houdt hier rekening mee.

  Relatieve tienjaarsoverleving

  De kans dat iemand tien jaar na diagnose van een bepaalde ziekte niet aan die ziekte overleden is. Deze kans wordt geschat door deling van de geobserveerde overleving (onafhankelijk van doodsoorzaak) van de patiëntengroep gedeeld door de verwachte overleving van een groep met een zelfde leeftijds- en geslachtsopbouw uit de algemene populatie (op basis van sterftetafels van de algemene bevolking).

  Synoniemen: relatieve 10-jaarsoverleving relatieve tienjaarsoverleving 10-jaarsoverleving tienjaarsoverleving Tienjaarsoverleving Relatieve 10-jaarsoverleving

  Relatieve vijfjaarsoverleving

  De kans dat iemand vijf jaar na diagnose van een bepaalde ziekte niet aan die ziekte overleden is. Deze kans wordt geschat door deling van de geobserveerde overleving (onafhankelijk van doodsoorzaak) van de patiëntengroep gedeeld door de verwachte overleving van een groep met een zelfde leeftijds- en geslachtsopbouw uit de algemene populatie (op basis van sterftetafels van de algemene bevolking).

  Synoniemen: relatieve 5-jaarsoverleving vijfjaarsoverleving 5-jaarsoverleving Relatieve 5-jaarsoverleving Vijfjaarsoverleving relatieve vijfjaarsoverleving

  REM-slaap

  Rapid Eye Movement-slaap. Periode in de slaap waarin de 'rapid eye movements', oftewel snelle oogbewegingen, plaatsvinden.

  reservemiddelen

  Reservemiddelen of laatste redmiddelen worden uitsluitend voorgeschreven in situaties waarin de gebruikelijke eerste keuze en de beperkt voorschrijfbare antimicrobiële middelen onvoldoende effectief zijn. Wat een reservemiddel is hangt af van de setting, zoals in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis. Ook verschilt het per ziekenhuis.

  Responstijd

  De responstijd is de tijdsduur vanaf het begin van de aanname (= het opnemen van de telefoon) door de centralist van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) tot het moment waarop de ambulance arriveert op de door de centralist van de MKA aangegeven plaats zo dicht mogelijk bij de patiënt en waar de ambulance nog kan komen. De responstijd is opgebouwd uit: tijdsduur aanname en uitgifte, uitruktijd en aanrijdtijd.

  Revi

  Regeling externe veiligheid inrichtingen

  REVIHAAP

  Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP Project

  RF-velden

  Radiofrequente velden. Kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld radio- en tv-zenders, gsm-antennes en mobiele telefoons.

  RI&E

  Risico-inventaristie en evaluatie

  RIAGG

  Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

  RIBW

  Regionale Instelling voor Beschermd Wonen. Voorziening voor de huisvesting en ondersteuning aan psychosociaal kwetsbare personen (zoals ex-delinquenten, thuislozen en ex-verslaafden) met veelal een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis. De beschermende woonvorm richt zich naast begeleiding ook op de verschillende levensgebieden, zoals algemene redzaamheid, wonen, sociale contacten en dagbesteding en/of werk en streeft naar resocialisatie.

  RIO

  Regionaal indicatie-orgaan. Verzorgt de indicatiestelling voor AWBZ-gefinancierde verpleging en (huishoudelijke, persoonlijke en gespecialiseerde) verzorging. De organisatie van de RIO's valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

  Risicoprofiel

  De mate waarin iemand ongunstig scoort op een combinatie van een aantal factoren bepaalt de hoogte van het risico op coronaire hartziekten. Het gaat om de volgende factoren: totaal cholesterol, HDL-cholesterol, bloeddruk, leeftijd, geslacht, rookgedrag en het hebben van bepaalde ziekten (hart- en vaatziekte of diabetes).

  RM

  Rechterlijke Machtiging. Een Rechterlijke Machtiging (RM) is een gedwongen opname en behandeling van mensen van 12 jaar en ouder die lijden aan een psychiatrische ziekte. Bij een RM is geen sprake van een acute crisissituatie en duurt vaak een half jaar of langer.

  RNA

  Ribo nucleic acid (Ribonucleïnezuur)

  RNH

  Registratienet Huisartsenpraktijken

  ROS

  Regionale Ondersteuningsstructuur

  RPR

  Rapid Plasma Reagin

  RR

  Relatief risico. De verhouding (quotiënt) van het risico op een aandoening bij aanwezigheid van een risicofactor ten opzichte van personen zonder deze factor.

  RSI

  Repetitive strain injury. Dit wordt ook wel KANS (klachten aan arm, nek en schouder) genoemd.

  RSO

  Richtlijn Sportdeelname Onderzoek. Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om de frequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting van grote bevolkingsgroepen in kaart te brengen.

  RSV

  Respiratoir syncytieel virus

  RVP

  Rijksvaccinatieprogramma

 22. S

  Saldo administratieve correcties

  Administratieve opnemingen minus de administratieve afvoeringen uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Administratieve opneming betreft veelal hervestiging van mensen die eerder administratief zijn afgevoerd en die de gemeente melden dat zij nooit uit Nederland zijn weggeweest. Het saldo kan worden opgevat als niet-gemelde emigratie.

  SCAN

  Schedules for clinical assessment in neuropsychiatry

  Schimmel

  Draadvormige plant die geen bladgroen bevat maar bestaat uit een zwamvlok en zwamdraden.

  SCID

  Structured Clinical Interview for DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) disorders

  SCLC

  Small cell lung carcinoma (Kleincellig longcarcinoom)

  SD

  Standaarddeviatie

  SDQ

  Strengths and Difficulties Questionnaire

  SDS

  Severity of Dependence Scale

  Sealen

  Het afdichten of verzegelen van groefjes en putjes in tanden en kiezen. De tandarts of mondhygiënist gebruikt hiervoor meestal een kunststoflak, welke transparant of geelwit kan zijn.

  Secundaire infectie

  Ontsteking door een ziektekiem die optreedt na een ontsteking van een andere ziektekiem (bacterie of virus).

  Secundaire preventie

  Opsporen van een ziekte of een risicofactor van een ziekte voordat de 'patiënt' zich van de ziekte bewust is, gevolgd door adequate behandeling.

  Sedatie

  het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase

  Synoniemen: sedatie

  segv

  Sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Verschillen in gezondheidstoestand tussen sociaaldemografische bevolkingsgroepen.

  SEH

  Spoedeisende hulp

  Seksueel risicogedrag

  Het hebben van onbeschermde geslachtsgemeenschap (zonder condoom) met seksueel ervaren personen en/of met personen die intraveneus drugs gebruik(t)en.

  Selectieve preventie

  Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico.

  Selectieve screening

  Screenen van doelgroepen op basis van risicoprofielen.

  Sensibilisatie

  Het aanmaken van allergeen specifieke antistoffen (Immunoglobuline E, IgE).

  Sensitiviteit

  Het vermogen van de test bij aanwezigheid van een bepaalde ziekte deze ook daadwerkelijk te kunnen aantonen. Dit is het percentage zieke patiënten met een positieve (en dus juiste) testuitslag.

  SEO

  structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)

  SEO

  structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)

  Sepsis

  Sepsis is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een algemene ontstekingsreactie van het hele lichaam op een infectie. Het is een zeer ernstige aandoening met een aanzienlijke kans dat de patiënt in korte tijd overlijdt. Vaak wordt het omschreven als bloedvergiftiging.

   

  Synoniemen: sepsis

  serum

  Waterige organische vloeistof, de vloeistof die zich afscheidt bij het stollen van lichaamsvochten (bloed, lymfe).

  SES

  Sociaal-economische Status. Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.

  SF-12

  Medical Outcomes Study 12-Item Short Form Health Survey.Variant van de SF-36, een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. De SF-12 bestaat uit 12 vragen waarmee twee totaalscores berekend kunnen worden: één voor de lichamelijke kwaliteit van leven (physcial component score) en één voor de psychische kwaliteit van leven (mental component score).

  SF-20

  Medical Outcomes Study 20-Item Short Form Health Survey. Variant van de SF-36 en SF24, een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. De SF-20 bestaat uit 6 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, sociaal functioneren, en geestelijke gezondheid.

  SF-24

  Medical Outcomes Study 24-Item Short Form Health Survey. Variant van de SF 20 en SF-36, een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. De SF-24 bestaat uit 7 dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen, pijn, algemene gezondheidsbeleving, vitaliteit, sociaal functioneren, en geestelijke gezondheid.

  SF-36

  Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey. Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven.

  SHA

  System of Health Accounts

  SHARE-project

  Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

  Sikkelcelanemie

  Een erfelijke vorm van bloedarmoede waarbij de rode bloedlichaampjes een sikkelvorm hebben.

  SIP

  Sickness Impact Profile

  SLE

  Systemische Lupus Erythematosus. Een auto-immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen tegen bloedvaten en het eigen bindweefsel maakt. Dit leidt tot ontsteking van het bindweefsel, die schade aan de huid, gewrichten en inwendige organen veroorzaakt.

  SLE

  Systemische lupus erythematodes 

  sma

  Sociaal-medische advisering

  small for gestational age

  Van small for gestational age (SGA) is sprake als een kindje in verhouding tot de zwangerschapsduur te klein is.

  SNIV

  Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen

  SNP

  Single nucleotide polymorphism

  SO-ZI/AMR

  Signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie.
  Dit is een overlegstructuur om uitbraken van resistente micro-organismen in ziekenhuizen snel op te merken en een inschatting te geven van de dreiging voor andere zorginstellingen. 

  soa

  Seksueel overdraagbare aandoeningen

  Sociale eenzaamheid

  Van sociale eenzaamheid is sprake als iemand betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling mist; een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen.

  sociale regelingen

  Er wordt uitgegaan van 25 verschillende regelingen. Het gaat dan om werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, bijzondere bijstand, sociale werkvoorziening, de AWBZ, speciaal onderwijs, het 'rugzakje' en zaken als tegemoetkomingen voor chronisch zieken. De huur- en zorgtoeslag zitten er niet bij.

  Synoniemen: Sociale regelingen

  somatoforme stoornissen

  Ziektebeelden waarbij lichamelijke klachten in verband staan met psychische symptomen.

  Specificiteit

  Het vermogen van de test bij afwezigheid van een bepaalde ziekte deze ook daadwerkelijk te kunnen uitsluiten. Dit is het percentage van de niet-zieke patiënten met een negatieve (en dus juiste) uitslag.

  sporters / wedstrijdbezoekers

  In ieder geval 12 keer per jaar sporten en / of maandelijks een wedstrijd bezoeken.

  Spuitabces

  Opeenhoping van etter in een holte als gevolg van niet steriel spuiten.

  SQUASH

  Short QUestionnaire to ASsess Health enhancing physical activity

  SSM

  Superficial spreading melanoom

  ST-elevatie

  Toestand na een acuut coronair incident waarbij een bepaald segment (ST-segment) van de grafische weergave van de electrische activiteit van het hart (het electrocardiogram) hoger ligt dan bij gezonde personen

  Staar

  Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens. 

  Synoniemen: staar

  STEC

  Shigatoxine producerende E. coli

  Stenose

  Vernauwing van een kanaal (darm, bloedvat) of opening.

  Sterftekans

  De kans dat iemand uit een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode komt te overlijden.

  Stroke-unit

  Afdeling voor geïntegreerde diagnostiek, behandeling, verpleging en revalidatie na een beroerte.

  Structurele indicator

  Politiek belangrijke indicatoren op het gebied van werk, innovatie, economische hervormingen, sociale cohesie en milieu. Ze worden in elk EU-land jaarlijks bepaald. Structurele indicatoren zijn politiek belangrijk omdat ze gebruikt worden om de voortgang van de doelstellingen uit de Lissabon-strategie (vastgesteld op de Europese Raad van Lissabon in maart 2000) te meten.

  Subarachnoïdale bloeding

  Bloeding in de ruimte tussen hersenvliezen, net onder de schedel.

  Surveillance

  Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.

  SWUNG

  Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

 23. T

  Taakgerichte coping

  Omgaan met stress door het actief oplossen van een probleem dat stress veroorzaakt. Mensen die taakgericht met problemen omgaan, bekijken bijvoorbeeld hoe zij het kunnen oplossen, denken na over hoe zij vergelijkbare problemen hebben opgelost of bepalen een koers en volgen deze.

  TAG

  Revision Topic Advisory Groups

  tandartsendichtheid

  Het aantal tandartsen (per KNMT-regio) per 10.000 inwoners (CBS). Anders gezegd, is het een indicatie van de verhouding tussen aanbod van en vraag naar tandheelkundige zorg.

  Tanderosie

  Het oplossen van tandglazuur door zuurinwerking. Deze zuren zijn afkomstig uit voedingsmiddelen. Daarnaast kan maagzuur ook een veroorzaker zijn van tanderosie.

  tbc

  Tuberculose

  Teratogene stoffen

  Teratogeen is de naam van de eigenschap van een stof of een ziekte om bij de foetus afwijkingen te veroorzaken als de moeder tijdens de zwangerschap met de stof in aanraking komt, deze inademt of inneemt, dan wel de ziekte doormaakt.

  Synoniemen: teratogene stoffen

  TIA

  Transient Ischemic Attack (Transiënte Ischemische Aanval). Een tijdelijke vermindering van de doorbloeding van een meestal klein gebied in de hersenen. De klinische verschijnselen zijn binnen 24 uur volledig verdwenen.

  Tienjaarsprevalentie

  Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.

  Synoniemen: tienjaarsprevalentie 10-jaarsprevalentie

  TNF

  Tumor necrose factor

  TNM

  Tumor, Node, Metastase. Anatomische classificatie van tumoren, gebaseerd op de grootte van de primaire tumor, de aanwezigheid van aangedane lymfknopen en de aanwezigheid van eventuele metastasen. De classificatie is ontwikkeld door de International Union Against Cancer (UICC).

  TPPA

  Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay

  Transvetzuren

  Onverzadigde vetzuren, die hetzelfde effect hebben als verzadigde vetzuren. Transvetzuren komen vooral voor in koek, gebak, voorgebakken friet en hartige snacks.

  Triglyceriden

  Vetachtige stoffen in het bloed, waarvan een te hoge bloedwaarde in combinatie met ongunstige cholesterolwaarden het risico op hart- en vaatziekten verhoogt.

  Trombolyse

  Behandeling met een enzym-achtige stof waarmee een afsluitende trombus (bloedprop) in een slagader geheel of gedeeltelijk tot oplossing wordt gebracht.

  Trombose

  Vorming of aanwezigheid van bloedstolsel in bloedvat. Wanneer een bloedstolsel erg groot wordt, kan de bloedtoevoer naar een orgaan of weefsel geblokkeerd worden.

  TSE

  Transmissible Spongiform Encephalopathy

  Tuberculose

  Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.

  Synoniemen: tuberculose

  TZ

  Wet Terugdringing Ziekteverzuim

 24. U

  UBOS

  Utrechtse Burnout Schaal

  UMC

  Universitair Medisch Centrum

  UV

  Ultraviolet

  UWI

  Urineweginfectie

 25. V

  Validiteit

  Geldigheid: de mate waarin werkelijk gemeten wordt wat bedoeld werd te meten.

  VAS

  Visual analogue scale

  VDRL

  Veneral Diseases Research Laboratory

  Vector

  Drager van besmetting. Veroorzaakt zelf geen ziekte, maar zorgt dat ziekteverwekkende organismen worden overgedragen.

  verhoogde kansuitslag

  Een verhoogde kansuitslag is een kans ≥1:200

  Synoniemen: Verhoogde kansuitslag

  verloskundigendichtheid

  Aantal verloskundigen per 10.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd ( 15 t/m 19 jaar).

  Vermijdingsgerichte coping

  Vermijding van stressvolle situaties of gevoelens daarover. Mensen die op een vermijdingsgerichte manier omgaan met stress gaan er bijvoorbeeld een tijdje tussenuit om afstand te nemen van de situatie, zoeken of bellen een vriend of vriendin of trakteren zichzelf op iets.

  Vestigingscijfer

  Het gemiddeld aantal mensen  dat jaarlijks naar de betreffende gemeente is verhuisd (per 1.000 inwoners).

  Synoniemen: vestigingscijfer

  Vetc

  Voorlichting in eigen taal en cultuur

  VHIG

  Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

   

  VHN

  Vereniging Huisartsenposten Nederland

  Virus

  Infectieus organisme; veel kleiner dan de kleinste bekende bacteriën.

  VL

  Verloren levensjaren. Aantal jaren dat personen die zijn overleden ten gevolge van een aandoening nog geleefd zouden hebben bij afwezigheid van de aandoening ten opzichte van een gekozen bovengrens (bijvoorbeeld de resterende levensverwachting).

  Vlokkentest

  Bij de vlokkentest wordt een stukje weefsel van de moederkoek weggenomen en onderzocht.

  Synoniemen: vlokkentest

  Vluchteling

  De term wordt in Nederland vooral gebruikt voor mensen die (na verblijf in een asielzoekerscentrum) een verblijfstatus hebben gekregen. Ook valt er een kleine groep mensen onder die door de Nederlandse regering is uitgenodigd als vluchteling (de zogenoemde ‘uitgenodigde vluchteling’).

  vmbo

  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

  vmbo-bk

  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

  vmbo-gt

  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: gemengde en theoretische leerweg

  VMS

  Veiligheidsmanagementsysteem

  VO

  Voortgezet onderwijs

  Voedingsstatusonderzoek

  Met voedingsstatusonderzoek wordt door middel van de bepaling van parameters in bijvoorbeeld bloed of urine de vitaminen- en mineralenvoorziening van de bevolking vastgesteld.

  Voormalige Sovjet-Unie

  Landen behorend tot de voormalige Sovjet-Unie: Armenië, Azerbeidzjan, Estland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Rusland (oud), Sovjet-Unie, Tadjikistan en Turkmenistan

  Voorspellende waarde

  Het percentage van de mensen met een positieve testuitslag dat daadwerkelijk de ziekte of aandoening heeft.

  voorwaardescheppende standplaatsen

  Een voorwaardescheppende standplaats is geen vaste standplaats maar een strategische plek in de regio waar de ambulances worden gestationeerd op het moment dat overige ambulances rijden.

  Synoniemen: Voorwaardescheppende standplaatsen

  VRE

  De Vancomycine-resistente enterokok is een darmbacterie die niet behandeld kan worden met de gangbare antibiotica. Enterokokken zijn bij gezonde mensen ongevaarlijk, maar kunnen bij zieke mensen infecties veroorzaken.

  vrije segment

  Het geheel van prestaties waarvoor de NZa geen tarieven vaststelt.

  Vroeg-neonatale sterfte

  Aantal overledenen in eerste levensweek. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen.

  Vruchtbaarheid

  In de demografie gebruikt begrip om de werkelijk gerealiseerde voortbrenging van kinderen door individuen, (echt)paren, bepaalde groepen of de gehele bevolking aan te duiden.

  vruchtbaarheidscijfer

  Gemiddeld aantal levendgeboren kinderen per vrouw. Schatting voor het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar of voor een bepaald geboortecohort waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden. Het cijfer wordt berekend door het aantal in een jaar geboren kinderen per leeftijdsjaar van de moeder te delen op het totaal aantal vrouwen van die leeftijd, en vervolgens de uitkomsten hiervan te sommeren over de vruchtbare levensjaren.

  Vruchtwaterpunctie

  Bij een vruchtwaterpunctie wordt vruchtwater afgenomen en onderzocht.

  Synoniemen: vruchtwaterpunctie

  VTV

  In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.

  VVT

  verpleging, verzorging en thuiszorg

  vwo

  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

  VWS-rit

  Voorwaardescheppende rit. Rit waarbij de ambulance preventief naar een zodanige plaats in de verzorgingsregio wordt gedirigeerd dat de 15-minuten bereikbaarheidsgrens binnen de CPA-regio alsnog of wederom wordt gegarandeerd.

 26. W

  Waardering

  Van sociale steun in de vorm van waardering is sprake als anderen je om raad vragen, complimenten geven, in vertrouwen nemen, om hulp vragen, je advies opvolgen of je sterke punten naar voren halen.

  wachttijd diagnostiek

  De wachttijd diagnostiek is het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek.

  Synoniemen: Wachttijd diagnostiek

  Wachttijd polikliniek

  De wachttijd polikliniek is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

  Synoniemen: wachttijd polikliniek

  wachttijd specifieke behandeling

  De wachttijd behandeling is het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie.

  Synoniemen: wachttijd behandeling Wachttijd behandeling

  Wafz

  Wet Afbreking Zwangerschap

  Wajong

  Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

  Synoniemen: Wajonguitkeringen

  WAO

  Wet arbeidsongeschiktheid. De WAO geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Sinds 2006 vallen arbeidsongeschikten meestal onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  WAV

  Wet Ambulancevervoer. Regelt de voorwaarden waaronder en de wijze waarop ambulancevervoer moet plaatsvinden. In de WAV staat onder meer dat ambulancevervoer alleen mag plaatsvinden in opdracht van de CPA en dat voor het verrichten van ambulancevervoer een vergunning van de provincie nodig is (IGZ, 1997, p. 125).

  WAZ

  Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

  WAZO

  Wet Arbeid en Zorg

  WBMV

  Wet op bijzondere medische verrichtingen. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om nieuwe en bestaande ontwikkelingen in de medische beschikbaarheid van bepaalde medische technologieën te stimuleren, te concentreren in bepaalde instellingen, af te remmen of zelfs te verbieden. Het oude wettelijke stelsel van vergunningen en verboden (o.a. art. 18) uit de WZV is daarmee komen te vervallen.

  WBO

  Wet bevolkingsonderzoek

  WCPV

  Wet collectieve preventie volksgezondheid. Met ingang van 1 december 2008 is de WCPV met enkele aanpassingen overgegaan in de Wet publieke gezondheid (PG).

  WEA

  Werkgevers Enquête Arbeid

  WES

  Whole exome sequencing. Hierbij wordt de complete DNA volgorde van het voor eiwitten coderend deel van het genoom (ongeveer 1%) van een organisme in één keer in kaart gebracht.

  Westerse allochtonen

  Personen met een vader en/of moeder geboren in Europa (excl. Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.

  WGA

  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

  WGBO

  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

  WGS

  Whole genome sequencing. Hierbij wordt de complete DNA volgorde van het genoom van een organisme in één keer in kaart gebracht.

  WIA

  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

  wiegendood

  Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart.

  Wjz

  Wet op de jeugdzorg

  Wlz

  Wet langdurige zorg

  Wm

  Wet milieubeheer

  WMD

  Weighted Mean Difference (Gewogen gemiddeld verschil)

  Wmo

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  wo

  Wetenschappelijk Onderwijs

  WOG

  Wet op de geneesmiddelenvoorziening

  WoON

  Woon Onderzoek Nederland, een onderzoek van het ministerie van VROM dat de woonwensen en woonomstandigheden in kaart brengt.

  Work-in-progress section

  This section contains indicators (nearly) ready for incorporation in regular international data collections, but not yet used in practice. There (nearly) is consensus on the indicator definition and calculation, and data are available in a reasonable number of countries.

  Wpg

  Wet publieke gezondheid

  WRZO

  Wet rampen en zware ongevallen

  WSW

  Wet sociale werkvoorziening

  WTZi

  Wet Toelating Zorginstellingen

  Wulbz

  Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

  WVGS

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  WW

  Werkloosheidswet

  WZV

  Wet ziekenhuisvoorzieningen

 27. X

  XTC

  Ecstasy. Drug; wordt verkocht in de vorm van pillen en capsules. De werkzame stof die in XTC zit heet MDMA.

 28. Y

  YLD

  Year(s) lived with disability

  YLL

  Year(s) of life lost

  YSR

  Youth Self-Report

 29. Z

  zbc

  Zelfstandig behandelcentrum

  Zelfstandig gevestigde huisarts

  Een huisarts die een algemene praktijk uitoefent (praktijkhouder) en patiënten op eigen naam of naam van de maatschap heeft.

  Synoniemen: zelfstandig gevestigde huisarts Zelfstandig gevestigde huisartsen zelfstandig gevestigde huisartsen

  zelfverwerkelijking

  De ontwikkeling van een mens tot een individu of een zelfstandige persoonlijkheid

   

  Zelfzorggeneesmiddel

  Een geneesmiddel dat zonder recept van een voorschrijver verkrijgbaar is. Sinds 1 Juli 2007 zijn de zelfzorggeneesmiddelen in drie categorieën ingedeeld: UA - geneesmiddelen die uitsluitend bij de apotheek verkocht mogen worden; UAD - geneesmiddelen die verkocht mogen worden bij apotheken en drogisten; AV - geneesmiddelen die buiten apotheek en drogist verkocht mogen worden.

  Ziekte van Pfeiffer

  Een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat in het speeksel voorkomt. Dit virus veroorzaakt meestal een keelontsteking, koorts en vermoeidheid.

  ziekte-episode

  De periode tussen het moment dat de diagnose wordt gesteld en het moment dat de ziekte is genezen of de patiënt is overleden.

  ziektelast

  De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).

  ziektepreventie

  Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig.

  ziekteverzuimpercentage

  De belangrijkste maat om ziekteverzuim te meten is het verzuimpercentage. Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen per jaar gemeten en vervolgens gedeeld ofwel door het aantal werkdagen per jaar ofwel door het aantal kalenderdagen per jaar (Zie: verantwoording > definities > maten om ziekteverzuim te meten).

  ZJE

  Ziektejaar-Equivalenten. Maat voor het verlies aan kwaliteit van leven: (‘years lived with disability’) het aantal jaren dat doorgebracht wordt met ziekte, gewogen naar de ernst (-gerelateerde kwaliteit van leven) hiervan. Een van de componenten van de Disability Adjusted Life Year (DALY).

  Zorggerichte preventie

  Zorggerichte preventie is gericht op mensen met gezondheidsproblemen en heeft als doel het ondersteunen van de zelfredzaamheid, het verminderen van de ziektelast en het voorkomen van complicaties en/of comorbiditeit.

  zorgtraject

  De zorg die wordt geleverd vanaf het moment dat iemand zich met een zorgvraag bij een medisch specialist meldt. In dit zorgtraject worden alle uitgevoerde zorgactiviteiten vastgelegd die in het kader van diagnostiek en behandeling worden uitgevoerd.

  zoönose

  Een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen.

  zuigelingensterfte

  Aantal overledenen in het eerste levensjaar (som van neonatale en post-neonatale sterfte). Deze wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen.

  Zvw

  Zorgverzekeringswet

  ZW

  Ziektewet

  Zwaar alcoholgebruik

  Minstens 1 dag per week 6 glazen of meer voor mannen en 4 glazen of meer voor vrouwen.

  Synoniemen: zwaar alcoholgebruik